Kemija materijala

NAZIV PREDMETA Kemija materijala

Kod

KTI302

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Mr. sc. Goran Olujić
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osnovni cilj predmeta je stjecanje znanja o kemijskim i fizikalnim svojstvima materijala.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći objasniti:
1. kemijske karakteristike materijala.
2. fizikalne karakteristike materijala: električna, toplinska, optička, magnetska i mehanička svojstva
3. grupe materijala: vodiči, poluvodiči, metali, keramika, polimeri, kompoziti
4. uzorkovanje različitih materijala
5. pripremu reprezentativnog uzorka za analizu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanje 1: Uvod. Kemijske karakteristike materijala.
Predavanje 2: Kemijska veza, kristalne rešetke.
Predavanje 3: Fizikalne karakteristike materijala: električna, toplinska, optička, magnetska i mehanička svojstva
Seminar 1 (2 sata): Obrada podataka i izražavanje rezultata. Zadaci: testovi prihvaćanja i odbacivanja rezultata
Predavanje 4: Fizikalne karakteristike materijala: električna, toplinska, optička, magnetska i mehanička svojstva
Seminar 2 (2 sata): Standardna odstupanja, pogreške. Izračun mase uzorka
Vježba 1 (2 sata): Upoznavanje s radom laboratorija, institutom i vježbama koje će se održati.
Predavanje 5: Grupe materijala: vodiči, poluvodiči, metali, keramika, polimeri
Seminar 3 (2 sata): Izračun sastava različitih krutih materijala. Udjeli, zadaci sa različitim problemima
Vježba 2 (5 sati): Standardizacija PO4. Određivanje PO4 iz morske vode u HDPE i PP bočicama te staklenim epruvetama
Predavanje 6: Ispitivanje i analiza realnih uzoraka
Predavanje 7: I parcijalni kolokvij
Vježba 3 (5 sati): Standardizacija NO2. Određivanje NO2 iz morske vode u HDPE i PP bočicama te staklenim epruvetama.
Predavanje 8: Uzorkovanje plinova
Seminar 4 (2 sata): Zadatci iz metoda odvajanja. Zadatci: interferencija-ekstrakcija
Vježba 4 (6 sati): Standardizacija SiO4. Određivanje SiO4 iz morske vode u HDPE i PP bočicama te staklenim epruvetama
Predavanje 9: Uzorkovanje tekućina
Seminar 5 (2 sata): Separacija i pogreške, izračun. Izračuni sastojaka različitih komponenata u vodenom sustavu
Predavanje 10: Uzorkovanje krutina
Seminar 6 (2 sata): Prihvatljive i nedopuštene količine, izračuni za krute materijale
Vježba 5 (5 sati): Standardizacija NO3. Određivanje NO3 iz morske vode u HDPE i PP bočicama te staklenim epruvetama
Predavanje 11: Priprema reprezentativnog uzorka za analizu
Seminar 7 (2 sata): Zadatci: plinovi, izračuni sastava
Predavanje 12: Priprema reprezentativnog uzorka za analizu
Predavanje 13: Razlaganje uzoraka
Predavanje 14: Seminarski rad
Vježba 6 (4 sata): Sandardizacija NH4. Određivanje NH4 iz morske vode u HDPE i PP bočicama te staklenim epruvetama
Predavanje 15: II parcijalni kolokvij
Seminar 8 (1 sat): Zadatci: plinovi, izračuni sastava
Vježba 7 (3sata): Računalna i grafička analiza dobivenih rezultata

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra kroz dva pismena parcijalna testa provjeravati će se znanje studenata iz odslušane građe. Tijekom semestra studenti će iz odabranog poglavlja predavanja napraviti seminarski rad koji će utjecati na konačnu ocjenu. Nakon odslušanog semestra, studenti pristupaju pismenom ispitu iz odslušane građe seminara. Ukoliko student zadovolji na nekom od parcijalnih testova tijekom semestra, građu iz položenog testa ne treba polagati na pismenom ispitu. Nakon položenog pismenog dijela ispita, student pristupa usmenom dijelu ispita. Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija. Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene. Student ima pravo izostati jednu vježbu, a koju će nadoknaditi na kraju semestra. Za sve vidove nastave ocjenjivanje će biti provedeno prema slijedećem kriteriju: <55% nedovoljan; 55%-65% dovoljan; 66%-75% dobar; 76%-85% vrlodobar;> 86% izvrstan. Konačna ocjena biti će aritmetička sredina ocjena iz vježbi, pismene provjere znanja i usmenog dijela ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Yitzhak Mastai, Materials Science: Advanced Topics, InTech 2013

0

http://www.e-booksdirectory.com/

W.D.Callister Jr.and D.G. Rethwisch, Fundamentals of materials science and engineering; An integrated approach, RP Library, 2010.

0

http://rplib.wordpress.com/

Brian S. Mitchell, an introduction to materials engineering and science for chemical and materials engineers, A JOHN WILEY & SONS, INC., New Jersey, 2004.

0

1 U Zavodu

Dopunska literatura

J.I. Gersten, F.W. Smith, The Physics and Chemistry of Materials, New York, 2001;

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)