Matematički alati u kemijskom inženjerstvu

NAZIV PREDMETA Matematički alati u kemijskom inženjerstvu

Kod

KTI210

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Davor Rušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s matematičkim alatima i njihovim značenjem u kemiji i kemijskom inženjerstvu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Analizirati problem, provesti izračunavanja, zaključiti na dosege ovog matematičkog alata.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1.tjedan: Konvertiranje teksta iz Worda u MathCad i obrada teksta u ovom alatu.
2.tjedan: Uvod u matematičke alate i primjena teksta iz MathCada
3.tjedan: Unos podataka i grafički prikaz
4.tjedan: 2D grafika
5. tjedan: 3D grafika
7.tjedan: Matematičke funkcije i nul točke
8.tjedan: Provjera stečenog znanja
9. tjedan: Sjecište krivulja
10.tjedan: Derivacije i integrali
11. tjedan: Matrična algebra
12. tjedan: Jednadžbe
13. tjedan: Tok funkcije
14. tjedan: Korelacijsko-regresijska analiza
15. tjedan: Provjera stečenog znanja
Vježbe: 1. tjedan: Konvertiranje teksta iz Worda u MathCad i obrada teksta u ovom alatu (računalo); 2. tjedan: Uvod u matematičke alate i primjena teksta iz MathCada (računalo); 3. tjedan: Unos podataka i grafički prikaz (računalo);
4. tjedan: 2D grafika (računalo); 5. tjedan: 3D grafika (računalo);
7. tjedan: Matematičke funkcije i nul točke(računalo); 8. tjedan: I kolokvij(računalo); 9. tjedan: Sjecište krivulja(računalo) 10. tjedan: Derivacije i integrali(računalo); 11. tjedan: Matrična algebra(računalo)
12. tjedan: Jednadžbe(računalo); 13. tjedan: Tok funkcije(računalo); 14. tjedan: Korelacijsko-regresijska analiza(računalo) 15. II kolokvij(računalo)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 67-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Rušić, E. Bacci, Matematički alati

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)