Odabrana poglavlja biokemije

NAZIV PREDMETA Odabrana poglavlja biokemije

Kod

KTH217

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Olivera Politeo

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa specifičnim te, za normalno funkcioniranje organizma i zdravlje, važnim temama iz područja biokemije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Upoznati studente s građom i funkcijama mišićnog tkiva i citoskeleta, vrstama i funkcijama stanica krvi te proteinima plazme i imunoglobulinima.
Razumjeti važnost kiselo-bazne ravnoteže u organizmu te puferske sustave koji sudjeluju u njenom održavanju.
Razumjeti važnost oksidacijskih procesa u organizmu te sustavima i načinima antioksidacijske obrane.
Upoznati se s metabolizmom fruktoze, galaktoze i manoze
Upoznati se s vrstama hormona, djelovanjem i prijenosom signala te lipidnim molekulama kao drugim glasnicima
Upoznati specifične produkte nastale pretvorbom iz aminokiselina te njihovu važnost u organizmu. Upoznati biokemiju porfirina i hema te poremećaje vezane uz poremećaj njihova metabolizma.
Razumjeti važnost prehrane te probave i apsorpcije ugljikohidata, lipida, proteina te vitamina i mineralnih tvari. Razumjeti biomedicinsko značenje vitamina i minerala
Razumjeti važnost glikozilacije te ulogu glikoproteina u organizmu.
Upoznati se s osnovama metabolizma lijekova i ksenobiotika te osnovama bioinformatike.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA:
Mišićno tkivo i citoskelet. Krvne stanice. (2) Proteini plazme i imunoglobulini.
(2) Kiselo-bazna ravnoteža. (2) Oksidacija u biološkim sustavima. Slobodni radikali i antioksidansi. (4) Matabolizam heksoza, s izuzetkom glukoze.(2) Hormoni i prijenos signala.(2) Lipidi kao drugi glasnici (2) Pretvorba aminokiselina u specifične produkte.(2) Porfirini i žučne boje. (2) Mikronutrijenti: vitamini i minerali. (2) Prehrana, probava i apsorpcija.(2) Glikoproteini. (2) Metabolizam ksenobiotika. (2) Bioinformatika. (2)
SEMINARI:
Studenti će samostalnim pregledom literature uglavnom obraditi teme koje se odnose na patološka stanja nastala kao rezultat biokemijskih poremećaja.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave, priprema seminarskih radova, izlazak na ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost tijekom pohađanja nastave, eksperimentalni rad i završni ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R.M.Murray i sur: Harperova ilustrurana biokemija, 28th Ed, Medicinska naklada, Zagreb 2011.

0

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer: Biokemija, 5th Ed, Školska knjiga Zagreb, 2013.

0

D. Čvorišćec i I. Čapelak (ur.): Štrausova medicinska biokemija. Medicinska naklada, 2009, Zagreb.

0

N. V. Bhagavan,Chung-Eun Ha: Essential of medicinal biochemistry: with clinical cases, Second Edition, Academic Press 2015, San Diegi, CA, USA.

0

D. Voet, J.G.Voet, C.W.Pratt: Fundamental of Biochemistry, Jonn Wiley & Sons Inc., NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto,1999 G. M. Cooper, R. E. Hausman. Stanica. 5.izdanje. 2010

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)