Organizacija rada i akreditacija laboratorija

NAZIV PREDMETA Organizacija rada i akreditacija laboratorija

Kod

KTH215

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

28

2

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

30 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

upoznati studente s osnovnim pojmovima i principima upravljanja kvalitetom, zahtjevima i kriterijima osposobljavanja ispitnih laboratorija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Završen odgovarajući preddiplomski studij

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Razumijevanje upravljanja kvalitetom u laboratoriji iprocesa akreditacije uključujući zakone i standarde vezane za akreditaciju,
2. Primjeniti laboratorijska ispitivanja, metode ispitivanja, proces ispitivanja, procjena mjerne nesigurnosti, kontrolu kvalitete ispitivanja i dokumentaciju laboratorija,
3. Razumjeti ocjenjivanje rada laboratorija te akreditaciju ispitnog laboratorija, sustav ovlašćivanja i akreditacije u Europi i Hrvatskoj.
Primjeniti stečeno znanje u praksi te povezati teorijsku sa stvarnim problemima u radu ispitnog laboratorija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Tjedan : Organizacija rada ispitnih laboratorija, uvod i osnovni pojmovi; definicije kvalitete ispitnih laboratorija; Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva
2. Tjedan osnovni sustava kvalitete; kriterij za akreditaciju ispitnih laboratorija, Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
3. Tjedan: organizacija i rukovođenje laboratorijem, sustav kvalitete, provjera i revizija,
Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. Tjedan smještaj i prostor, oprema i referentni materijali. Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. Tjedan validacija osnovni pojmovi i definicije, validacija metode, preduvjeti, planiranje, izvedba i dokumentiranje, Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
6. Tjedan: parametri validacije, selektivnost, preciznost, točnost, alati validacije, Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. Tjedan 1.parcijalni test, rješavanje testa
8. Tjedan: Standardne metode i referentni materijali, validacija. Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
9. Tjedan : rukovanje uzorkom za analizu, zapisi, postupak ocjenjivanja i izvještaj, Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
10. Tjedan: podugovaranje analize, vanjske usluge i nabavke; žalbe. Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
11. dobra laboratorijska praksa-principi, i postupci. Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
12. Tjedan: Analiza specijacija, primjer iz okoliša Sustav ovlašćivanja i akreditacije u Europi i Hrvatskoj, principi i pravila. Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
13. Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025.(važeće izdanje). Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
14. Tjedan: Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025.(važeće izdanje). Seminar: Rješavanje primjera obrađenog teorijskog gradiva.
15. Tjedan 2. parcijalni test , rješavanje testa
Popis vježbi:
Izrada dokumentacije dobre laboratorijske prakse
Izrada pojedinačne dokumentacije za HRN EN ISO/IEC 17025:2005
Izrada priručnika kvalitete
Provedba internog audita
Terenska nastava posjet Veterinarskom Zavodu u Splitu

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.5

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

1.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa teorijske i seminarske građe tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni, pismeno-usmeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 30%, pismeno-usmeni s 60%, a usmeni 10%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, pismeno-usmenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 - Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija; , zakoni, propisi; Guide to Quality in Analytical Chemistry, CITAC/EURACHEMGUIDE Edition (2002)

3

Na web stranici Zavoda http://www.eurachem.ul.pt/guides/val

M.Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb (2003)

4

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- registracija nazočnosti studenata
- godišnja analiza uspjeha studenata
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)