Koloidna kemija

NAZIV PREDMETA Koloidna kemija

Kod

KTH214

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vesna Sokol

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će proširiti osnovna znanja o koloidnoj kemiji dobivena na predavanjima iz Fizikalne kemije. Upoznat će zakone i najnovije spoznaje na kojima se temelji znanost o koloidno disperznim sustavima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija
1) poznavati suvremene instrumentne metode razdvajanja, pročišćavanja i identificiranja koloida, 2) znati protumačiti osobine i djelovanja površinski aktivnih tvari (micelarnih koloida), 3) znati objasniti kinetičke pojave koloidnih otopina, 4) razumjeti elektrokinetičke pojave, 5) znati objasniti reološke osobine koloidnih sustava.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja
1. tjedan: Uvod. Klasifikacija koloidnih sustava. Agregacija koloidnih čestica.
2. tjedan: Stvaranje micela. Svojstva i struktura micela u vodenim i nevodenim otopinama.
3. tjedan: Pročišćavanje i razdvajanje koloida, ultrafiltracija, obratna osmoza.
4. tjedan: Dijaliza, liofilizacija, gel-filtracija.
5. tjedan: Veličina i oblik koloidnih čestica. Eksperimentalne tehnike određivanja veličine i oblika koloidnih čestica.
6. tjedan: Kinetičke pojave koloidnih otopina, sedimentacija, difuzija, osmotski tlak.
7. tjedan: Međupovršinske pojave: tekuće-plin, tekuće-tekuće, kruto-tekuće.
8. tjedan: Viskoznost koloidnih otopina.
9. tjedan: Eksperimentalne tehnike ispitivanja površine.
10. tjedan: Reologija koloidnih sustava.
11. tjedan: Električni dvosloj, elektroforeza.
12. tjedan: Elektrokinetički potencijal i električna pokretljivost, elektrokinetičke pojave.
13. tjedan: Koagulacija i stabilnost koloida.
14. tjedan: Struktura gela, membrane, biološke membrane.
15. tjedan: Emulzije i mikroemulzije.
Laboratorijske vježbe
1. Mikroemulzije, veličina mikroemulzijskih agregata i dinamika mikroemulzija. 2. Napetost površine. 3. Kritična koncentracija micelizacije. 4. Standardna Gibbsova energija micelizacije surftanata u vodenim otopinama pri različitim koncentracijama elektrolita. 5. Mikrostruktura i stabilnost mikroemulzija bez prisutnosti surfaktantata - "Surfactant Free Microemulsions".

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Redovito pohađanje svih oblika nastave. Izrada i izlaganje seminarskih radova u obliku Power Point prezentacije za vrijeme pohađanja nastave. Polaganje ispita putem parcijalnih kolokvija ili pismenim i usmenim ispitom.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost tijekom pohađanja svih oblika nastave. Izlaganje seminarskih radova u obliku Power Point prezentacija. Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-69% dovoljan (2); 70-79% dobar (3); 80-89% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

K. S. Birdi, Surface and Colloid Chemistry, Principles and Applications, CRC Press, Boca Raton, London; New York, 2010.

1

P. C. Hiemenz, R. Rajagopalan, Principles of Colloid and Surface Chemistry, 3rd Edition, Marcel Dekker, New York, 1997.

1

Dopunska literatura

Duncan J. Shaw, Introduction to Colloid and Surface Chemistry, 4th Edition, Butterrorth-Heinemann, Oxford, 1992.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)