Nanokemija

NAZIV PREDMETA Nanokemija

Kod

KTG323

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Demonstrirati i objasniti kako se načela kemije mogu primijeniti na sintezu naprednih funkcionalnih materijala metodom "odozdo prema gore" te na hijerarhijska načela gradnje, prema kojima su molekularno / nanometarski građevni blokovi programirani kemijskom informacijom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon nastavnog procesa student bi trebao:
- poznavati specifičnosti osnovnih nanostruktura te ovladati analizom njihove morfološke karakterizacije;
- znati primijeniti načela kemije u takozvanoj "bottom-up" sintezi, pri kojoj se molekule ili čestice nanometarskih dimenzija kao gradbeni elementi, “programirani“ za spontano samo-organiziranje, kontrolirano slažu u hijerarhijske strukture;
- znati objasniti vezu između strukture/ dimenzionalnosti i specifičnosti svojstava kao i funkcionalnosti nanostruktura na zadanim primjerima
- biti sposoban procijeniti primjenjivost nanostruktura u znanstvenom istraživanju i novim tehnologijama.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Polazišne ideje nanokemije i kreiranje nanostruktura (3). Specifičnosti nanostruktura: površina, veličina, oblik i samoorganizacija (3). Primjeri nanostruktura ugljika, silicija, metala i metalnih oksida te organskih nanostruktura (6). Sinteza organiziranih sustava nanostruktura (4). Hijerarhijski sustavi (2). Eksperimentalne tehnike karakterizacije (4). Odabrani primjeri svojstava nanostruktura - fundamentalni i praktični značaj "efekta veličine i oblika" (6). Bio-nano sučelje: nanokemija kao poveznica prirodnih i bioznanosti (2).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko kolokvija i seminarskog rada.
U ispitnim rokovima, ispit polaže se usmeni ispit, ali nakon izlaganja seminarskog rada.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Lučić Lavčević, Nanostrukture, interna skripta u pripremi

0

Personal web-site

Cademartiri, G. A.Ozin, Concepts of Nanochemistry, Wiley VCH, 2009.

1

Dopunska literatura

Odabrane web-stranice

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)