Vježbe iz kemije polimera

NAZIV PREDMETA Vježbe iz kemije polimera

Kod

KTG322

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

stjecanje praktičnih znanja (reakcije polimerizacije u laboratoriju)
- identifikacija i karakterizacija polimera primjenom složenih metoda i instrumenata
- pisanje izvještaja

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Kemija polimera

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- sintetizirati polimer u laboratorijskim uvjetima
- osmisliti analizu polimera koristeći suvremene analitičke metode
- koristiti propisane standarde pri analizi
- analizirati eksperimentalne rezultate
- komentirati dobivene rezultate i napisati izvještaj

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Bubrenje polimera
Vježba 2. Frakcioniranje polimera frakcijskim taloženjem
Vježba 3. Viskozimetrijsko određivanje molekulne mase polimera
Vježba 4. Poliesterifikacija adipinske kiseline s dietilen-glikolom
Vježba 5. Suspenzijska polimerizacija stirena
Vježba 6. Identifikacija polimera infracrvenom spektroskopijom
Vježba 7. Određivanje toplinskih značajki polimera primjenom diferencijalne pretražne kalorimetrije i termogravimetrije

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.2

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.3

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije svake laboratorijske vježbu vrši se provjera znanja. Prati se i ocjenjuje rad studenta u laboratoriju kao i izvještaj sa vježbe (referat). U konačnoj ocjeni provjera znanja učestvuje s udjelom 40%, rad u laboratoriju 30 % te referat 30 %.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Kovačić, B. Andričić, Struktura i svojstva polimera, Interna skripta za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2007.

0

Zavod za organsku tehnologiju

I. Klarić, N. Stipenanelov Vrandečić, Karakterizacija polimera, Interna skripta za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2008.

0

Zavod za organsku tehnologiju

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)