Vježbe iz parfema i kozmetičkih preparata

NAZIV PREDMETA Vježbe iz parfema i kozmetičkih preparata

Kod

KTG318

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje i primjena metoda za izolaciju prirodnih sastojaka koji se koriste za izradu mirisnih pripravaka.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Parfemi i kozmetički preparati

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odrađenih laboratorijskih vježbi i položenog predmeta studenti će moći:
- izvoditi samostalno laboratorijske vježbe prema propisima
- postaviti aparature za izvođenje pojedinih metoda izolacije prirodnih sastojaka koji se koriste za izradu mirisnih pripravaka
- primijeniti klasične laboratorijske postupke i metode za izolaciju prirodnih sastojaka koji se koriste za izradu mirisnih i kozmetičkih pripravaka
- predložiti laboratorijske postupke izolacije prirodnih sastojaka iz biljnog materijala na temelju znanja stečenog tijekom predavanja iz predmeta

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježbe (1 sat tjedno združeno u 5 termina)
1. Izolacija mirisnih spojeva iz cvijeća (npr. lavanda, brnistra...) vodenom destilacijom - dobivanje cvjetnog ulja.
2. Ekstrakcija mirisnih spojeva iz cvijeća u aparaturi po Soxhletu - dobivanje konkreta.
3. Vodena destilacija konkreta - dobivanje tzv. konkretnog ulja.
4. Obrada konkreta i dobivanje apsoluta. Tankoslojna kromatografija cvjetnog i konkretnog ulja te apsoluta.
5. Sinteza odabranog mirisnog spoja.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati laboratorijske vježbe (100%) prema izvedbenom planu nastave te aktivno sudjelovati u laboratorijskom radu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti se ocjenjuju na temelju zalaganja tijekom eksperimentalnog rada i ostvarenih rezultata tijekom rada u laboratoriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Jerković, A. Radonić, Praktikum iz organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Splitu, KTF-Split, 2009.

0

Da (web stranica KTF-a)

Dopunska literatura

V. Rapić, Postupci priprave i izolacije organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
S. Borčić, O. Kronja, Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj, provođenjem anketiranja studenata o kvaliteti nastave;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini, prihvaćanjem sugestija studenata i kolega.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)