Biokemija II

NAZIV PREDMETA Biokemija II

Kod

KTG310

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Mila Radan

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja metabolizma.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Biokemija I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

(1) Po završetku ovog kolegija, studenti bi trebali biti u mogućnosti prosuditi je li predložena ili hipotetska reakcija u skladu s općim okvirom kataboličkog i anaboličkog metabolizma. (2) studenti trebaju prepoznati kako se uobičajena hrana pretvorila u metaboličku energiju, te će biti u mogućnosti predvidjeti energijski sadržaj i vrijednosti različitih klasa kemijskih spojeva. (3) Locirati mjesto metabolizma svih hranjivih tvari u subcelularnim strukturama, te pratiti njihov transport u ili između staničnih organela (4) Spoznati kompleksne regulatorne mehanizme čije je djelovanje nužno za održavanje homeostaze (5) Uočiti važnost vitamina u sastavu enzimskih kofaktora za djelovanje ključnih enzima u metabolizmu (6) Povezivati međusobnu pregradnju različitih vrsta biomolekula (ugljikohidrata, proteina i masti) (7) Pratiti sudbinu nekog metabolita ili sastojka hrane od resorpcije do potpune razgradnje ili pregradnje u nove spojeve (8) Razumjeti uzroke metaboličkih bolesti, te predviđati mogućnosti njihova naj

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Upoznavanje sa sadržajem predmeta, osnovni pojmovi i svojstva metabolizma, katabolizam i anabolizam (2) Metabolizam ugljikodrata: transport glukoze u stanice, glikoliza (3) glukoneogeneza (2) Nastajanje metaboličke energije: ciklus limunske kiseline i oksidacijska fosforilacija (4) Put pentoza-fosfata (2) Metabolizam glikogena: razgradnja i sinteza (2) Metabolizam masti: triacilglicerola, fosfolipida i kolesterola (3) Razgradnja (ß-oksidacija) i sinteza masnih kiselina, sinteza fosfolipida, ceramida i gangliozida (3) sinteza kolesterola te spojeva koji nastaju iz kolesterola (steroidni hormoni, žučne soli, D-vitamin), lipoproteini (LDL, HDL), ikosanoidi (3) Razgradnja aminokiselina i sinteza uree, sinteza aminokiselina i kofaktora, glutation, mobilizacija dušika iz zraka za potrebe ugradnje u biomolekule, kompleksna regulacija enzima glutamin-sintetaze (4) Biosinteza i razgradnja purinskih i pirimidinskih nukleotida, poremećaji u metabolizmu nukleotida (2) Integracija metabolizma, pregled po organima.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

2.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Parcijalni ispiti, kolokviji i završni usmeni ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Biokemija , J.M. Berg, J.L. Tymoczko and L. Stryer, Prijevod VI izdanja, Školska knjiga Zagreb, 2013

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)