Vježbe iz prirodnih organskih spojeva

NAZIV PREDMETA Vježbe iz prirodnih organskih spojeva

Kod

KTG214

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja i vještina rada u organsko-kemijskom laboratoriju, upoznavanje i primjena metoda laboratorijske izolacije, čišćenja i karakterizacije prirodnih organskih spojeva.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen predmet Prirodni organski spojevi.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odrađenih laboratorijskih vježbi i položenog predmeta studenti će moći:
- izvoditi samostalno laboratorijske vježbe prema propisima
- predložiti osnovne laboratorijske postupke izolacije prirodnih organskih spojeva iz biološkog materijala na temelju znanja stečenog tijekom predavanja iz prirodnih organskih spojeva
- primijeniti klasične laboratorijske postupke i metode za izolaciju i čišćenje te karakterizaciju prirodnih organskih spojeva
- postaviti aparature za izvođenje pojedinih metoda izolacije prirodnih organskih spojeva iz biološkog materijala i njihovog pročišćavanja
- snimati i interpretirati UV/VIS i IR spektre

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježbe (2 sata tjedno združeno u 6 termina):
Izolacija odabranih prirodnih organskih spojeva.
1. Lipidi. Izolacija masnih kiselina iz prirodnih masnih ulja. Izolacija oleinske kiseline iz maslinovog ulja. (2 termina)
2. Karotenoidi. Izolacija karotena iz rajčice. Tankoslojna kromatografija karotena. (1 termin)
3. Alkaloidi. Izolacija piperina iz crnog papra. (2 termina)
4. Alkaloidi. Izolacija kofeina iz čaja. (1 termin)
5. Karakterizacija piperina i kofeina. Određivanje temperature taljenja, tankoslojna kromatografija, UV/VIS i FT-IR spektroskopija. (1 termin)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati laboratorijske vježbe (100%) prema izvedbenom planu nastave te aktivno sudjelovati u laboratorijskom radu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti se ocjenjuju na temelju znanja pokazanog na kolokvijima te zalaganja tijekom eksperimentalnog rada kao i rezultata ostvarenih tijekom rada u laboratoriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Jerković, A. Radonić, Praktikum iz organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Splitu, KTF-Split, 2009.

0

Da (web stranica KTF-a)

Dopunska literatura

V. Rapić, Postupci priprave i izolacije organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
S. Borčić, O. Kronja, Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj, provođenjem anketiranja studenata o kvaliteti nastave;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini, prihvaćanjem sugestija studenata i kolega.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)