Vježbe iz Analitičke kemije I

NAZIV PREDMETA Vježbe iz Analitičke kemije I

Kod

KTG107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznavanje studenata s mehanizmima i ravnotežama homogenih i heterogenih kemijskih reakcija te njihova primjena u analitičkim metodama razdjeljivanja i kvalitativnog određivanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Analitička kemija I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Planirati i provesti kemijski eksperiment temeljem teorijskih znanja i predviđanja zasnovanih na proračunima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. 3 sata: Osnovne laboratorijske radnje?
2. 6 sati: Kvalitativna kemijska analiza - određivanje skupina kationa.
3. 6 sati: Dokazivanje kationa u razdvojenim skupinama.
4. 3 sata: Dokazivanje kationa u smjesi.
5. 6 sati: Kvalitativna kemijska analiza - određivanje skupina aniona.
6. 6 sati: Dokazivanje aniona u razdvojenim skupinama i u smjesi.
7. 3 sata: Dokazivanje aniona u smjesi.
8. 4 sata: Ekstrakcija.
9. 4 sata: Plošna kromatografija
10. 4 sata: Ionska izmjena.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje vježbama u iznosu od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Laboratorijske vježbe

2.0

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Giljanović, Praktikum iz kvalitativne analize, sveučilišni priručnik,2010

20

na web-stranici Zavoda za analitičku kemiju

Dopunska literatura

1. Nj. Radić i L. Kukoč Modun, Uvod u analitičku kemiju, Školska knjiga, Zagreb, 2016.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

obaveza završetka vježbi
godišnja analiza uspjeha studenata
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)