Sanacija odlagališta otpada

NAZIV PREDMETA Sanacija odlagališta otpada

Kod

KTC222

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

15

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti dobivaju znanja o planiranju, projektiranju, uporabi i zatvaranju odlagališta. Upoznaju se sa svim elementima odlagališta, uključujući kontrolu procjednih voda i odlagališnih plinova, te s odgovarajućim zakonskim propisima RH, kao i s direktivama EU.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekivani ishodi učenja:
- stjecanje znanja za sudjelovanje u sanacijama postojećih odlagališta
- izgradnja novih centara za gospodarenje otpadom
- organizacija rada reciklažnih dvorišta
- znanje rada biorekatorskih odlagališta
- znanje u postupcima planiranja i izgradnje novih odlagališta

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Vrste otpada na odlagalištu obzirom na mjesto nastanka i svojstva. Nelegalna odlagališta, zakonska regulativa problematike sanacije nelegalnih odlagališta.
2. tjedan: Važnost i svrha sanacije odlagališta. Opasnosti i prijetnje nelegalnih odlagališta. Procjena mehaničke stabilnosti odlagališta, stišljivost, čvrstoća i propusnost odlagališta.
3. tjedan: Metode uzimanja krutih, tekućih i plinovitih uzoraka s ciljem procjene sastava otpada. Analiza dobivenih rezultata po dubini odlagališta. Usporedba s rezultatima dobivenim na odlagalištima na kojima je izvedena sanacija. Primjeri dobre prakse.
4. tjedan: Analiza odlagališnih plinova i procjena starosti odlagališta. Faze razgradnje otpada.
5. tjedan: Procjedne vode odlagališta, procjena vrste i količine odloženog otpada temeljem količine i sastava procjednih voda. Procjena tipa odlagališta. Metode i uređaji za obradu procjednih voda. Stripiranje, fizikalno-kemijski postupci obrade.
6. tjedan: Opis tehnologije predložene sanacije, definiranje potrebnih koraka u postupku sanacije. "Ex situ" i "in situ" postupci sanacije,
7. tjedan: Priprema terena novog odlagališta, hidrogeološka ispitivanja tla. Specifičnosti krškog područja. Priprema podloge odlagališta, glavni elementi temeljnog zaštitnog sustava odlagališta. Odabir materijala za temeljne elemente - podlogu.
8. tjedan: Postavljanje drenaže za procjedne vode, odvodnja odlagališnih plinova. Metode iskorištavanja odlagališnih plinova.
9. tjedan: Metode zaštite podzemnih voda i tla, sprečavanje infiltracije.
10. tjedan: Infrastruktura odlagališta otpada, prihvatna stanica, tehnike mehaničkog razvrstavanja. Reciklažno dvorište, važnost, smještaj i organizacija rada.
11. tjedan: Mehaničko biološka obrada (MBO) otpada u kombinaciji s bioreaktorskim odlagalištem. Tipovi bioreaktorskog odlagališta, koncept rada ovisno o sastavu otpada. Faze rada bioreaktorskog odlagališta.
12. tjedan: Infiltracija oborinskih voda u tijelo saniranog odlagališta. Modeli procjene, sprečavanje, klimatološki utjecaji.
13: tjedan: Odabir materijala za pokrov odlagališta. Odabir materijala za prozračnost odlagališta, slijeganje. Tehnika prikupljanja, analize i obrade oborinskih voda na saniranom odlagalištu.
14. tjedan: Zatvaranje odlagališta, prijedlozi namjene prostora. Monitoring saniranog odlagališta otpada.
15. tjedan: Analiza investicija i troškova. Pregled zakonske regulative.
SEMINARI
1. tjedan: Smjernice za pripremu lokalnog plana gospodarenja otpadom, grupni rad -1. dio.
2. tjedan: Smjernice za pripremu lokalnog plana gospodarenja otpadom, grupni rad -2. dio.
3. tjedan: Analiza rezultata odlagališnih plinova, primjeri proračuna.
4. tjedan: Postavljanje modela razgradnje temeljem analize plinova.
5. tjedan: Analiza rezultata procjednih voda.
6. tjedan: Proračun iskoristivosti starog otpada na nelegalnom odlagalištu.
7. tjedan: Bilanca materijala za zadane uvjete ulaznog otpada.
8. tjedan: Analiza Studije o utjecaja na okoliš, Odlaganje komunalnog otpada"Borovik" kod Grohota na otoku Šolti, grupni rad - 1. dio.
9. tjedan: Analiza Studije o utjecaja na okoliš, Odlaganje komunalnog otpada"Borovik" kod Grohota na otoku Šolti, grupni rad - 2. dio.
10. tjedan: Analiza Studije o utjecaja na okoliš, Odlaganje komunalnog otpada"Borovik" kod Grohota na otoku Šolti, grupni rad - 3. dio.
11. tjedan: Analiza sanacije komunalnog odlagališta otpada Kutina, grupni rad - 1. dio.
12. tjedan: Analiza sanacije komunalnog odlagališta otpada Kutina, grupni rad - 2. dio.
13: tjedan: Analiza sanacije komunalnog odlagališta otpada Kutina, grupni rad - 3. dio.
14. tjedan: Zakonski propisi RH iz problematike sanacije odlagališta.
15. tjedan: EU Direktive vezane za gospodarenje otpadom i postupanje na odlagalištima.
Terenska nastava – posjet uređenom odlagalištu otpada, izrada seminarskog rada nakon posjeta.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studentima je omogućeno postavljanje pitanja, sudjelujovanje u raspravi, te izražavanje vlastitih stavova i mišljenja. Svaki student izrađuje grupni seminarski rad.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit je položen ako su pozitivno ocjenjene tri pismene provjere znanja i pozitivno ocijenjen grupni seminarski rad tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60% za svaku pismenu provjeru.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Podloga za predavanja u obliku ppt prezentacije

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Priručnik za statističke podatke o otpadu, Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb, 2014.

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Plan gospodarenja otpadom u RH 2007.-2015. NN 85/2007.; 126/2010.; 31/2011.

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

R Cossu, H van der Sloot Sustainable Landfilling, CISA Publisher 2013.

1

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Qian, X., Koerner, R.M., Gray, D.H.: Geotechnical Aspects of Landfill Design and Construction, Prentice Hall, Inc., 2002.

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Proceedings of 10th International Waste Management and Landlill Symposium, Cagliari, Sardinia, 2005.

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/2005.

1

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Jahić, M.: Sanitarne deponije, Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet, Bihać, 2006.

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

Okvirna direktiva o otpadu 2006/12/EC,
Direktiva o odlagalištima 1999/31/EC,
Direktiva o opasnom otpadu 91/689/EEC s dodacima 94/31/EC, 166/2006,
Direktiva o mulju s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 86/278/EEC,
Direktiva o spaljivanju otpada 2000/76/EC,
Direktiva o ambalaži i amabalažnom otpadu 94/62/EC s dodacima 2005/20/EC, 2004/12/EC, 1882/2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)