Studija utjecaja na okoliš

NAZIV PREDMETA Studija utjecaja na okoliš

Kod

KTC221

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

30

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći znanje o potrebi i postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, te će se osposobiti za izradu dokumentacije potrebne za izradu studije o utjecaju na okoliš.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekivani ishodi učenja:
- znanje o zahvatima koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš
- sposobnost identifikacije utjecaja zahvata na okoliš, analiza intenziteta pojedinog utjecaja
- znanje o postupcima izrade modela sinergijskog djelovanja
- sposobnost izrade mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš
- znanje izrade dokumentacije za potrebe studije o utjecaju na okoliš

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Važnost procjene utjecaja zahvata na okoliš. Značenje direktive 97/11/EC.
2. tjedan: Vrste zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, pristup ocjeni, kriteriji i sadržaj dokumenta ocjene. Razlike između procjene utjecaja na okoliš (PUP) i strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO).
3. tjedan: Vrste procjene utjecaja na okoliš. Definiranje koraka i kriteriji redosljeda u postupku izrade procjene.
4. tjedan: Tehnike i metode definiranja utjecaja tj. "screening and scoping", kvantificiranje pojedinog utjecaja.
5. tjedan: Predviđanje utjecaja, vrednovanje, opis zatečenog stanja, nesigurnosti predviđanja.
6. tjedan: Tehnike prikupljanja, obrade i analize podataka pojedinog utjecaja, razvrstavanje utjecaja na kumulativne, indirektne i interakcijske. Rangiranje utjecaja obzirom na intenzitet, vrijeme trajanja i štetnost.
7. tjedan: Analiza lokacije zahvata, prostorni utjecaji, geološka analiza, hidrološko stanje u različitim klimatskim uvjetima. Socio-ekonomski uvjeti lokacije.
8. tjedan: Analiza flore i faune na lokaciji zahvata. Prisutnost i blizina stambenih objekata, analiza utjecaja.
9. tjedan: Interakcija utjecaja zahvata na živi svijet, primjena modela interakcije obzirom na vrstu i vrijeme trajanja utjecaja.
10. tjedan: Definiranje postupaka predviđanja utjecaja na okoliš, utjecaj na vode, zrak, tlo i živi svijet.
11. tjedan: Definiranje najvažnijih elemenata PUO.
12. tjedan: Predlaganje metoda zaštite od utjecaja, analiza pozitivnih primjera u praksi.
13: tjedan: Prezentacija PUO, testiranje utjecaja predviđenih modelom. Troškovi primjene metoda ublažavanja i sprečavanja utjecaja.
14. tjedan: Uključivanje svih procjena, metoda ublažavanja i sprečavanja utjecaja u Studijo o utjecaju na okoliš.
15. tjedan: Interdisciplinarni pristup u izradi studije. Važnost sudjelovanja javnosti u prihvaćanju Studije o utjecaju na okoliš
SEMINARI:
1. tjedan: Analiza zakonske regulative.
2. tjedan: Analiza Studije o utjecaju na okoliš regionalnog centra za gospodarenje otpadom (grupni rad) -1. dio.
3. tjedan: Analiza Studije o utjecaju na okoliš regionalnog centra za gospodarenje otpadom (grupni rad) -2. dio.
4. tjedan: Analiza Studije o utjecaju na okoliš regionalnog centra za gospodarenje otpadom (grupni rad) -3. dio.
5. tjedan: Analiza Studije o utjecaju na okoliš privezišta sa turističkim smještajnim kapacitetima (grupni rad) -1. dio.
6. tjedan: Analiza Studije o utjecaju na okoliš privezišta sa turističkim smještajnim kapacitetima (grupni rad) -2. dio.
7. tjedan: Analiza Studije o utjecaju na okoliš privezišta sa turističkim smještajnim kapacitetima (grupni rad) -3. dio.
8. tjedan: Izrada procjene o utjecaju na okoliš spalionice neopasnog otpada, grupni rad - 1. dio.
9. tjedan: Izrada procjene o utjecaju na okoliš spalionice neopasnog otpada, grupni rad - 2. dio.
Seminar: Izrada procjene o utjecaju na okoliš spalionice neopasnog otpada, grupni rad - 3. dio.
10. tjedan: Izrada procjene o utjecaju na okoliš spalionice neopasnog otpada, grupni rad - 4. dio.
11. tjedan: Izrada procjene o utjecaju na okoliš uzgajališta ribe u obalnom području grupni rad - 1. dio.
12. tjedan: Izrada procjene o utjecaju na okoliš uzgajališta ribe u obalnom području grupni rad - 2. dio.
13. tjedan: Izrada procjene o utjecaju na okoliš uzgajališta ribe u obalnom području grupni rad - 3. dio.
14. tjedan: Usmena prezentacija izrađenih procjena o utjecaju na okoliš.
15. tjedan: Usmena prezentacija izrađenih procjena o utjecaju na okoliš.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studentima je omogućeno postavljanje pitanja, sudjelujovanje u raspravi, te izražavanje vlastitih stavova i mišljenja. Svaki student izrađuje grupni seminarski rad.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit je položen ako su pozitivno ocjenjene tri pismene provjere znanja i pozitivno ocijenjen grupni seminarski rad tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60% za svaku pismenu provjeru.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Podloga za predavanja u obliku ppt prezentacije

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat-izgradnja pomorskih i kopnenih objekata na ,prostoru "Giričić"-Kaštel Gomilica , Hidroelektra-projekt d.o.o., Zagreb, 2004.

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Studija o utjecaju na okoliš centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije, IPZ Uniprojekt, Zagreb, 2010.

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

A. Gilpin, Environmental Impact Assessment; Cutting Edge for the 21st Century, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1995.

0

Dostupno kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

Direktiva 97/11/EC

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)