Procjena životnog ciklusa proizvoda

NAZIV PREDMETA Procjena životnog ciklusa proizvoda

Kod

KTC220

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Dati cjelovit uvid u metodu procjene životnog ciklusa (LCA) kao standardiziranog ekološkog alata za uspoređivanje različitih proizvoda i procesa s obzirom na njihov utjecaj na okoliš.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da:
- razumije i ovlada pojmovima održivog razvoja i ekološke politike,
- se upozna sa zakonskom regulativom iz područja zaštite okoliša,
- upozna više pristupa procjeni životnog ciklusa proizvoda,
- izradi i prezentira jednostavni projekt u zaštiti okoliša,
- zna primjeniti računalne aplikacije iz područja LCA metode,
- razvije kreativno i kritičko razmišljanje pri evaluaciji rezultatat LCA metode.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Okoliš: ekološki sustavi, izvori onečišćenja, antoprogeno onečišćenje, posljedice onečišćenja okoliša (ekološki ”bumerang”).
2. tjedan: Održivi razvoj i ekološka politika.
3. tjedan: Pravni sustav zaštite okoliša u svijetu i Republici Hrvatskoj.
4. tjedan: Ekološki menadžment: pojam i misija. Sustavi upravljanja okolišem, ISO 14001.
5. tjedan: Pristup ”Životni ciklus”: Razmišljanje o životnom ciklusu (Life Cycle Thinking (LCT); Life Cycle Initiative (LCI); Procjena životnog ciklusa - Life Cycle Assessment (LCA); Upravljanje životnim ciklusom - Life Cycle Management (LCM).
6. tjedan: Rasprava po prethodno obrađenim temama. Zaključci.
7. tjedan: Standardizacija metode procjene životnog ciklusa: ISO 14040 i ISO 14044.
8. tjedan: Struktura LCA metode (1. dio).
9. tjedan: Struktura LCA metode (2. dio).
10. tjedan: Računalni programi (software) za LCA analizu - LCA analiza na odabranim primjerima (1. dio)
11. tjedan: Računalni programi (software) za LCA analizu - LCA analiza na odabranim primjerima (2. dio).
12. tjedan: Prednosti i nedostatci LCA pristupa. Odabrani primjeri.
13. tjedan: Područja primjene LCA rezultata: dizajn za okoliš, poboljšanje proizvoda (tehnologije), strateško planiranje, marketing, snižavanje troškova.
14. tjedan: Upravljanje znanjem u funkciji zaštite okoliša - misija obrazovnog sustava u zaštiti okoliša.
15. tjedan: Završno predavanje. Rasprava po prethodno obrađenim temama. Zaključci.
SEMINAR:
Seminar će se iskoristiti za dodatne analize i raspravu po obrađenim nastavnim jedinicama. Studenti će također dobiti individualne i grupne zadatke (projekte) koje će rješavati i prezentirati na seminaru.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice. Izrada samostalnih i zajedničkih zadataka (projekata) i njihova prezentacija. Aktivno sudjelovanje u nastavi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.9

Usmeni ispit

0.7

 

 

Pismeni ispit

0.8

Projekt

0.6

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij (prethodna aktivnost) isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 40%, usmeni 50%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: dovoljan (60-69%), dobar (70-79%), vrlo dobar (80-89%), izvrstan (90-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Guinee, Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to ISO Standards, Kluwer Academic Publishers, New York, 2002.

0

pdf

M. Črnjak, K. Črnjar, Menadžment održivog razvoja, AKD, Zagreb, 2009.

0

pdf

H. Wenzel, M. Hauschild, L. Alting, Environmental Assessment of Products, Volume ½, Kluwer Academic Publishers, New York, 2002.

0

pdf

Dopunska literatura

Znanstveni i stručni radovi iz područja predmeta.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)