Recikliranje krutog otpada

NAZIV PREDMETA Recikliranje krutog otpada

Kod

KTC219

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o multidisciplinarnim aspektima recikliranja materijala iz komunalnog i tehnološkog otpada te osposobljavanje za samostalno rješavanje problema recikliranja materijala, projektiranje i unaprjeđenje sustava za recikliranje u skladu s karakteristikama materijala za recikliranje te zaštitom okoliša od onečišćenja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovu sastava, strukture i svojstava pojedinih skupina materijala
- opisati i objasniti organizaciju, postupke i učinke recikliranja otpadnih materijala i obnavljanja proizvoda
- definirati strategije i procese recikliranja proizvoda i materijala
- analizirati kvantitativne i kvalitativno probleme primjene tehnoloških postupaka recikliranja
- procijeniti ukupne troškove tehnoloških postupaka recikliranja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Definicija krutog otpada (opći, fizikalni i kemijski parametri krutog otpada).Tehnološki, ekonomski, organizacijski i društveni aspekti recikliranja.
2. tjedan: Kriteriji recikličnosti materijala. Eko-dizajn.
3. tjedan: Organizacija i procesi prikupljanja i identifikacije proizvoda i materijala za ponovnu uporabu.
4. tjedan: Načela rastavljanja i obnavljanja industrijskih proizvoda (automobila, električnih i elektroničkih proizvoda) nakon uporabe.
5. tjedan: Tehnološki postupci recikliranja papira.
6. tjedan: Tehnološki postupci recikliranja stakla.
7. tjedan: Parcijalni ispit
8. tjedan: Tehnološki postupci recikliranja željeznih metala.
9. tjedan: Tehnološki postupci recikliranja neželjeznih metala.
10. tjedan: Tehnološki postupci recikliranja kompozitnih materijala.
11. tjedan: Tehnološki postupci recikliranja biootpada.
12. tjedan: Tehnološki postupci recikliranja tekstila i tapeta.
13. tjedan: Ekonomija recikliranja.
14. tjedan: Trendovi u recikliranju krutog otpada; problemi, izazovi i mogućnosti.
15. tjedan: Parcijalni ispit.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti cjelokupni ispit putem dva parcijalna ispita tijekom semestra. Ti testovi omogućuju studentu da se oslobodi i samo određenog dijela ispita (ili pismenog ili usmenog ). Prag prolaznosti je 55%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih ispita polažu ispit u redovitim ispitnim terminima. Taj ispit se također sastoji od pismenog i usmenog dijela. Prag prolaznosti pismenog dijela ispita je 55%. U sveukupnoj ocjeni pismeni ispit ima udio 40 %, a usmeni 60 %.
Princip ocjenjivanja: 55 %-65 % - dovoljan, 66 %-77 % - dobar, 78 %-89 % -vrlo dobar, 90 %-100 % - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

E. Worrell, M. A. Reuter, Handbook of Recycling: State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists, Elsevier Inc., United Stated of America, 2014.

1

H. Lund, McGraw-Hill Recycling Handbook, 2nd Edition Hardcover, The McGraw-Hill Companies, Inc., United Stated of America, 2001.

1

M. Kljajin, M. Opalić, A. Pintarić: Recikliranje električnih i elektroničkih proizvoda, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku i Sveučilište u Zagrebu, 2006.

1

Dopunska literatura

A. Pintarić, T. Filetin: Analiza recikličnosti proizvoda, Zbornik III. međ. simpozija
"Gospodarenje otpadom Zagreb 94", Zagreb, 1994, str. 59-68.
- članci iz tematskih znanstvenih i stručnih časopisa iz knjižnice ili javno dostupnih baza na Internetu.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)