Ekotoksikologija

NAZIV PREDMETA Ekotoksikologija

Kod

KTC211

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o posrednom i neposrednom učinku stranih tvari na okoliš, na sve živuće organizme, i njihov odnos prema neživoj tvari.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- o osnovnim pojmovima i odnosima u ekosustavu,
- tipovima onečišćenja i načinima kojim dospijevaju u okoliš
- o mehanizmima djelovanja različitih vrsta ksenobiotika,
- o molekularno-staničnim aspektima toksičnosti,
- o ulozi bioindikatora i biomarkera za utvrđivanje stanja onečišćenja okoliša u kopnenim i vodenim ekosustavima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u ekotoksikologiju. Definicije pojmova i razvoj ekotoksikologije.
Sudbina zasađivala u okolišu
2. tjedan: Utjecaj čovjeka na okoliš. Podjela onečistača po mjestu zagađenja. Postojanost i detoksikacija.
3. tjedan: Fiziološka klasifikacija otrova. Faktori koji određuju kretanje i raspodjelu zagađivala u okolišu
4. tjedan: Patofiziološki učinci trovanja. Način djelovanja otrova. Absorpcija i
distribucija ksenobiotika u organizmu
5. tjedan: Molekularno-stanični aspekti toksičnosti.Transport toksikanata kroz staničnu membranu
6. tjedan: Biotransformacija. Biodinamika i izlučivanje toksičnih tvari.
7. tjedan: Nebiološka razgradnja toksičnih tvari u okolišu.Transportni mehanizmi u okolišu. Bioakumulacija, biokoncentracija, biomagnifikacija
8. tjedan: Procjena genotoksičnosti. UV zračenje i morski fitoplankton.
9. tjedan:Uvod u analitičke metode u ekotoksikologiji. Kvalitativne analitičke
metode za određivanje toksikanata
10. tjedan: Kvantitativne analitičke metode za određivanje toksikanata
11. tjedan: Mehanizam toksičnog djelovanja i dokazivanje nitrata, nitrita i amonijaka
12. tjedan: Metode dokazivanje cijanida i cijanogenih glikozida
13. tjedan: Mehanizam toksičnog djelovanja i tragovi teških metala
14. tjedan: Načini izvođenja biomonitornga, analiza rezidua (utvrdivanje MRL)
15. tjedan: Određivanje toksina iz školjkaša biološkim postupkom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama u iznosu od 80 % ukupne satnice

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.5

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.6

 

 

Pismeni ispit

0.6

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Rad studenata će se vrednovati i ocjenjivati tijekom izvođenja nastave kao i na završnom ispitu.
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij se boduje i dobiva se ocjena koja ulazi u konačnu ocjenu predmeta. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit, te se provjeravaju ključne, specifične kompetencije koje se utvrđuju za svaku cjelinu.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% - vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Springer, O., Springer, D.. Otrovani modrozeleni planet, Meridijani, Samobor, 2008.

1

Knjižnica Instituta za oceanografiju i ribarstvo

J. Maršić Lučić, Ekotoksikologija, predavanja, ppt

1

Web, Institut za oceanografiju i ribarstvo

Srebočan V. Veterinarska toksikologija, Medicinska naklada, 1993.

1

Knjižnica Instituta za oceanografiju i ribarstvo

Hoffman, D.J., Rattner,B.A., Burton, G.A.jr. , Cairns, J.,jr. 1995. Handbook of ecotoxicology, CRC Press,

1

Knjižnica Instituta za oceanografiju i ribarstvo

Dopunska literatura

Walker, C.H., Hopkin, S.P., Sibly, R.M.and Peakall, D.B.: Principles of ecotoxicology Taylor & Francis publ. 1997.
Kamrin, M.A.: Toxicology: a primer on toxicology principles and applications. Lewis publishers. 1988

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)