Tehnologije remedijacije okoliša

NAZIV PREDMETA Tehnologije remedijacije okoliša

Kod

KTC113

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović
Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenta za samostalni i timski rad pri identifikaciji zagađenja određene lokacije u okolišu, te izbora i primjene metoda remedijacije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
- metodama identifikacije zagađene lokacije u okolišu
- određivanju tipa zagađenja okoliša i intenziteta zagađenja
- odabiru postupaka remedijacije u okolišu
- primjeni metoda remedijacije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Procjena stanja u okolišu. Metode identifikacije i ispitivanja zagađene lokacije u okolišu.
2. tjedan: Vrste zagađujućih tvari. Kvalitativna i kvantitativna identifikacija zagađujućih tvari na zagađenoj lokaciji.
3. tjedan: Čimbenici koji utječu na migraciju (rasprostiranje) zagađujućih tvari u okolišu. Važnost tla i sedimenta u zadržavanju i usporavanju onečišćenja podzemnih voda.
4. tjedan: Modeli migracije (rasprostiranja) zagađujućih tvari u okolišu.
5. tjedan: Tehnike remedijacije okoliša: in situ, on site, ex situ. Kriteriji odabira tehnologije remedijacije.
6. tjedan: Tehnologije remedijacije tla. Fizikalna remedijacija: prekrivanje / kapsuliranje tla. Iskop tla. Miješanje tla.
7. tjedan: Kemijska remedijacija tla: elektrokemijska remedijacija, poplavljenje, ispiranje, solidifikacija/stabilizacija, prirodno čišćenje.
8. tjedan: Termalna remedijacija: Spaljivanje, vitrifikacija / postakljivanje, solarna / fotokemijska razgradnja tla.
9. tjedan: Biološka remedijacija tla: bioremedijacija, bioventilacija, fitoremedijacija, fitoekstrakcija / fitoakumulacija.
10. tjedan: Remedijacija sedimenta.
11. tjedan: Remedijacija podzemnih voda. Ex situ fizikalno / kemijski postupci: stripiranje, adsorpcija, oksidacija, separacija.
12. tjedan: Remedijacija podzemnih voda. In situ fizikalno / kemijski postupci: prozračivanje, stripiranje, propusna reaktivna prepreka (engl. Permeable Reactive Barrier, PBR), oksidacija.
13. tjedan: Bioremedijacija podzemnih voda. Pasivna bioremedijacija. Potpomognuta bio remedijacija podzemnih voda.
14. tjedan: Fitoremedijacija. Rizosferna biodegradacija. Fitodegradacija.
15. tjedan: Fitostabilizacija. Rizosferna filtracija. Fitohlapljenje
Seminar: Analize primjera remedijacije zagađenih lokacija kod nas i u svijetu.
Vježbe: Identifikacija zagađenog okoliša i odabir odgovarajuće tehnike remedijacije Remedijacija zagađnih podzemnih voda primjenom propusne reaktivne prepreke. Proračun koeficijenta raspodijele. Predviđanje raspodijele migracije štetne tvari u okolišu. Primjena flotacije (izmuljivanja) u remedijaciji zagađenog sedimenta. Primjena obezvodnjavanja u remedijaciji okoliša. Efikasnost obezvodnavanja zagađenog sedimenta i čistoća filtrata. Elektoremedijacija sedimenta zagađenog teškim metalima. Fitoremedijacija.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, a seminaru, vježbama i terenskoj nastavi 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet pristupanja izradi svake vježbe jest položen usmeni kolokvij za svaku vježbu. Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata.
Cjelokupni ispit može se položiti preko četiri kolokvija tijekom semestra. Tri kolokvija su pismene provjere iz predavanja i četvrti kolokvij je usmeno izlaganje seminarskog rada. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Krešić, N., Vujasinović, S., Matić, I. Remedijacija podzemnih voda i geosredine, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2006.

0

kod predmetnog nastavnika

Kisić, I., Sanacija onečišćenoga tla, Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012.

0

kod predmetnog nastavnika

0

L. H. Odell, Treatment technologies for groundwater, America

N. L. Nemerow, F.J. Agardy, P. Sullivan, J.A. Salvato, Environmental Engineering, Soil and groundwater tretament and remediation, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc.New Jersey, 2009.

0

kod predmetnog nastavnika

S. Zrnčević, Čišćenje (remedijacija) podzemnih voda zagađenih organskim spojevima, Hrvatske vode 14 (2006) 305-310.

0

kod predmetnog nastavnika

S. Zrnčenić, Čišćenje (remedijacija) podzemnih voda zagađenih organskim spojevima - Fizikalno-kemijski "ex situ" postupci, Hrvatske vode 15 (2007) 17-24.

0

kod predmetnog nastavnika

S. Zrnčević, Čišćenje (remedijacija) podzemnih voda zagađenih organskim spojevima - Bioremedijacija "in situ", Hrvatske vode 15 (2007) 73-82.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

Znanstveni i stručni radovi

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.