Održive tehnologije i razvoj

NAZIV PREDMETA Održive tehnologije i razvoj

Kod

KTC111

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.5

Suradnici

Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Primjena preventivnih strategija zaštite okoliša na kemijsko-tehnološke (proizvodne) procese, proizvode i prateće djelatnosti, po načelu: čistija proizvodnja - održivi razvoj, s ciljem povećanja učinkovitosti proizvodnje i smanjenja rizika na okoliš i zdravlje čovjeka.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- procijeniti suvremene probleme u okolišu,
- opisati pojam i načela održive tehnologije i razvoja,
- primijeniti načelo čistija proizvodnja - održivi razvoj na pojedine industrijske procese,
- predložiti energetski učinkovit i zaokružen tehnološki proces,
- organizirati provođenje sustava upravljanja okolišem i osiguranja kvalitete.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

tjedan: Uvod. Razvoj i okoliš. Važniji pojmovi. Suvremeni problemi u društvu. Ciljevi strategije zaštite okoliša sa svrhom održivog razvoja.
tjedan: Povezivanje industrijske aktivnosti s društvenim znanostima i znanosti o okolišu. Procjena utjecaja kemijsko-tehnoloških procesa na okoliš. Porijeklo i rasprostranjenost onečistila u zraku, tlu i vodi, globalno zagrijavanje i efekt staklenika.
Osnove održivog razvoja. Pojam i evolucija održivog razvoja. Načela i vrste održivog razvoja. Pokazatelji održivog razvoja, njihovo upravljanje i primjena.
tjedan: Preventivni pristup za čistiju proizvodnju (bezotpadne proizvodne procese). Ugradnja strategije održive tehnologije i razvoj na proizvodni proces, proizvode i prateće djelatnosti s ciljem povećanja učinkovitosti proizvodnje i zaštitom okoliša.
tjedan: Analiza toka resursa u industrijskom ekosustavu. Racionalno korištenje sirovina, vode i energije te smanjenje nastalog otpada na izvoru tijekom proizvodnje.
Provjera znanja (I. kolokvij).
tjedan: "Cost benefit" analiza u zaštiti okoliša kao pokazatelj ispravne strategije upravljanja okolišem. Pregled i kontrola opće ravnoteže mase u industrijskim procesima u funkciji zaštite okoliša.
tjedan: Okoliš i zaštita. Od sanacije i sprječavanja onečišćenja do sustava upravljanja okolišem. Provođenje sustava upravljanja okolišem i osiguranja kvalitete. Uloga ISO standarda u strategiji upravljanja okolišem. Modeli za upravljanje okolišem (sustav ISO 14000). Modeli za osiguranje kvalitete (sustav ISO 9000).
tjedan: Pregled svih aktivnosti u kemijskom proizvodnom pogonu kao podloga za program upravljanja okolišem i osiguranjem kvalitete. Operativna kontrola i korektivne mjere.
tjedan: Sustavno praćenje emisije štetnih tvari u zrak, vodu i tlo pri kemijsko industrijskim procesima. Izvori emisije, mjesta emisije, oprema i uređaji za različite procese obrade otpada. Odabrani primjeri.
tjedan: Energetska učinkovitost u tehnološkim procesima. Alternativni energenti (komunalni otpad, auto gume, rabljena ulja i drugi otpadni materijali).
tjedan: Proizvodnja cementa - primjer održive tehnologije i razvoja. Povećana ekonomičnost proizvodnje i kvaliteta proizvoda.
tjedan: Direktive EU (IPPC, WID, BATNEEC, BREF) za prevenciju i kontrolu onečišćenja u cementnoj industriji.
tjedan: Metode predviđanja kriznih situacija i njihova prevencija pri proizvodnim procesima kao podloga za razvoj čistijih tehnologija.
tjedan: Uloga održivih tehnologija u razvoju novih kemijsko-tehnoloških procesa u svrhu zaštite nasljeđa i osiguranja održivog - sustainable, umjesto survive razvoja.
tjedan: Primjeri primjene načela "čiste" proizvodnje na pojedine industrijske procese. Najbolje dostupne tehnologije (BAT) - principi, implementacija održivih i podobnih procesa za okoliš.
Provjera znanja (II. kolokvij).
Program seminara:
Analiza ilustrativnih primjera (case studies). Analiza toka tehnološkog procesa (sirovina, proizvod) u industrijskom ekosustavu proizvodnje. Monitoring svih emisija u okoliš (zrak, voda, tlo). Prijedlog mjera za smanjenje otpada. Intervencije u proizvodnom procesu u svrhu čistije proizvodnje. Rješavanje zadataka i izrada projekta.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, seminari 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti cjelokupni ispit putem testova (II kolokvija) tijekom semestra. Prag prolaznosti je 55%. Studenti koji nisu položili ispit putem testova polažu ispit u redovitim ispitnim terminima te se ispit sastoji od pismenog i usmenog dijela. Prag prolaznosti pismenog dijela ispita je 55%.
Princip ocjenjivanja: 55%-64% - dovoljan, 65%-78% - dobar,79%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T.E. Graedel, B.R.Allenby, Industrial ecology, Second ed., Pearson education Inc. Upper saddle River, 2003.

0

M. L. Davis, D.A. Cornwell, Introduction to Environmental Engineering, McGraw Hill, New York, 1998.

0

Z. Osmanović, J. Zelić, Proizvodnja portland-cementa, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2010.

0

Dopunska literatura

IPPC - EU Direktiva za prevenciju i kontrolu onečišćenja zraka, vode i tla
WID - EU Direktiva za spaljivanje otpada
BATNEEC - EU Direktiva za nadzor i smanjenje emisije u industriji cementa
BREF - EU Direktiva za poboljšanje ukupne ekološke zaštite u sektorima aktivnosti BAT - EU Direktiva za najbolje raspoloživu tehniku za proizvodnju cementa

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)