Mjerenje i automatsko vođenje procesa

NAZIV PREDMETA Mjerenje i automatsko vođenje procesa

Kod

KTC109

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

8

7

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s procesnim mjerenjima, mjeriteljstvom i mjeriteljskom infrastrukturom te metodama automatskog vođenja procesa u zaštiti okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni
analizirati značaj mjerenja pojedinih veličina u svrhu vođenja procesa,
izvršiti i argumentirati odabir uređaja za mjerenja i vođenje procesa u različitim segmentima zaštite okoliša,
razumjeti temeljne pojmove iz teorije vođenja i nadzora procesa,
definirati i objasniti ulogu osnovnih komponenata sustava automatskog upravljanja,
izračunati elementarne podatke potrebne za vođenje sustava u zaštiti okoliša te
predvidjeti dinamičko vladanje tih sustava.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Osnovna načela mjernih sustava za vođenje procesa u zaštiti okoliša. Regulacijski krug i elementi regulacijskog kruga.
2. tjedan: Razvoj dinamičkih modela procesa.
3. tjedan: Mjerno osjetilo i mjerni pretvornik te njihove opće značajke.
4 tjedan: Umjeravanje (baždarenje) i sljedivost mjerne i ispitne opreme prema nacionalnim etalonima. Ponovljivost i obnovljivost mjerenja.
5. tjedan: Mjerna osjetila i pretvornici temperature. Mjerna osjetila i pretvornici tlaka.
6 tjedan: Mjerna osjetila i pretvornici protoka. Mjerna osjetila i pretvornici razine.
7. tjedan: Regulacija fizikalnih čimbenika stanja procesa u bioreaktoru (temperatura, tlak, protok, razina).
8. tjedan: Praćenje, nadzor i regulacija kemijskih i bioloških pokazatelja stanja bioprocesa u bioreaktoru (pH, redoks potencijal, koncentracija otopljenog kisika, CO2...).
9. tjedan: Proporcionalno, integracijsko i derivacijsko djelovanje regulatora.
Sinteza regulacijskog kruga. P&ID dijagrami.
10. tjedan: Temeljni pojmovi, načini i metode vođenja procesa. Automatska stabilizacija. Slijedno vođenje. Vođenje povratnom i unaprijednom vezom.
11. tjedan: Metode vođenja procesa - kaskadno, unaprijedno i viševeličinsko vođenje.
12. tjedan: Suvremeni industrijski regulatori. Instrumenti sustava za vođenje. Regulacijski ventili.
13. tjedan: Primjena algoritama umjetne inteligencije za nadzor i upravljanje u biotehnološkim procesima.
14. tjedan: Suvremeni sustavi za vođenje. Distribuirani sustavi za vođenje.
Vođenje kontinuiranih i šaržnih procesa.
15. tjedan: Primjeri vođenja iz procesnog inženjerstva u zaštiti okoliša.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i vježbe) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

4.5

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studentima se omogućava polaganje cjelokupnog ispita preko dvaju teorijskih kolokvija. Prag prolaznosti na kolokvijima je 55%. Nakon položenih kolokvija izračunava se srednja vrijednost postignutih bodova te se ocjena pridružuje prema kriteriju: 55%-66% - dovoljan, 67%-78% - dobar, 79%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.
Na redovitim ispitnim rokovima studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu uspjeli položiti tijekom semestra te se ocjenjuju prema navedenom kriteriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Božičević, J. (1992). Temelji automatike I i II, Školska knjiga, Zagreb

6

R. Žanetić, Vođenje procesa u proizvodnji, Interna skripta, KTF, Split, 2006.

0

Web stranica KTF

N. Bolf, Mjerenja i automatsko vođenje procesa, Interna skripta, FKIT, Zagreb, 2007. N. Prljača, Z. Šehić, Automatsko upravljanje: analiza i dizajn. Mikroštampa, Tuzla, 2008. J. Marasović, Temeljni postupci u automatici, Interna skripta, FESB, Split,

0

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razin

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)