Kataliza u zaštiti okoliša

NAZIV PREDMETA Kataliza u zaštiti okoliša

Kod

KTC107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.5

Suradnici

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Jačanje postojećih znanja studenata o katalizi i katalizatorima te pregled metoda priprave heterogenih katalizatora. Upoznavanje studenata s modernim metodama umanjenja zagađenja i „zelenim“ kemijskim katalitičkim procesima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da:
- zna objasniti princip djelovanja katalizatora u kemijskoj reakciji
- razlikuje homogene i heterogene katalizatore
- zna osnovne komponente heterogenog katalitičkog sustava
- poznaje principe djelovanja katalizatora u realnim sustavima (nepokretni i pokretni izvori onečišćenja okoliša)
- obrazloži važnost primjene katalizatora u industriji i koncept održivog razvoja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Ciljevi predmeta „Kataliza u zaštiti okoliša“. Onečišćenja okoliša i čista energija. Važnost katalize u kontroli zagađenja i zaštiti okoliša. Podjela katalize i katalizatora. Opća teorija katalize.
2. tjedan: Osnovne značajke djelovanja katalizatora (aktivnost, selektivnost, stabilnost). Heterogena kataliza: faze reakcije. Fizička i kemijska adsorpcija (Lenard – Jonesov dijagram). Temeljni zakoni adsorpcije.
3. tjedan: Mehanizmi i kinetika heterogenih katalitičkih reakcija. Heterogeni katalitički sustavi: nosači, promotori, aktivatori, moderatori, inhibitori.
4. tjedan: Postupci proizvodnje heterogenih katalizatora (precipitirani, impregnirani, kosturni, s aktivnom ovojnicom, monolitni katalizatori).
5. tjedan: Trajnost katalizatora i otpornost na deaktivaciju. Uzroci deaktivacije katalizatora. Sprječavanje deaktivacije.
6. tjedan: Katalitička oksidacija isparljivih organskih spojeva (tradicionalni industrijski procesi, pročišćavanje zraka)
7. tjedan: Redukcija NOx: neselektivna katalitička redukcija, selektivna katalitička redukcija.
Pregled prijeđenog gradiva.
8. tjedan: (I. kolokvij)
9. tjedan: Emisije iz nepokretnih izvora. Snižavanje koncentracije ugljikovodika, nisko-temperaturna oksidacija CO.
10. tjedan: Kontrola emisije iz benzinskih motora (konstrukcija motora, emisije i regulativa, katalitička konverzija).
11. tjedan: Kontrola emisije iz dizelskih motora (konstrukcija motora, emisije i regulativa, filtri za emitirane čestice, katalizatori za dizelske motore).
12 tjedan: Primjena zeolita kao katalizatora u zaštiti okoliša (struktura zeolita, primjena u industrijskim procesima i zaštiti okoliša)
13. tjedan: Uloga katalizatora u kemijskoj oporabi otpadne plastike (dobivanje benzina, kerozina, dizelskih ulja, monomera i drugih kemikalija).
14. tjedan: Ponavljanje. Rasprava o nekim primjerima iz prakse koji su unaprijed zadani studentima.
15. tjedan: (II. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

0.9

Usmeni ispit

0.7

 

 

Pismeni ispit

0.9

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Svaki oblik ispita u ocjeni učestvuje s 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Kovačić, B. Andričić, Kataliza, Interna skripta, KTF, Split, 2010.

5

Web stranice KTF-a

R. M. Heck, R. J. Farrauto, Catalytic Air Pollution Control, J. Wiley & Sons, Hoboken, 2012

1

Dopunska literatura

F. J. J. G. Janssen, R. A. van Santen, Environmental Catalysis, Imperial Colledge Press, London, 1999
- stručni i znanstveni članci dostupni putem interneta

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)