Novi anorganski materijali

NAZIV PREDMETA Novi anorganski materijali

Kod

KTB208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Damir Barbir

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o suvremenim anorganskim materijalima s opisom tehnologija priprave te mogućnostima primijene
- osposobiti studente za samostalnu pripravu i procjenu svojstva pojedinih suvremenih anorganskih materijala .

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati i razlikovati vrste suvremenih anorganskih materijala
- osnove tehnologije priprave novih anorganskih materijala
- karakterizirati nanostrukturirane materijale i njihovu primjenu u novim procesnim tehnologijama
- zaključiti o važnosti sinteze novih anorganskih materijala u suvremenom društvu
- samostalna priprava i procjena svojstva pojedinih novih anorganskih materijala

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, sadržaj kolegija, osnovne definicije, značaj istraživanja materijala, održive tehnologije i utjecaj na okoliš
2. tjedan: metalna stakla, svojstva, metode karakterizacije, načini dobivanja, značaj i primjena
3. tjedan: staklokeramika, svojstva, metode karakterizacije, načini dobivanja, značaj i primjena
4. tjedan: supravodljivi materijali, povijesni pregled otkrića, svojstva i karakterizacija, Meissnerov efekt, Josephsonov efekt
5. tjedan: supravodljivi materijali, tip I i tip II, primjena, nove tehnologije na osnovi supravodljivih materijala, primjeri primjene
6. tjedan: osnovi nanotehnologije, povijesni razvoj i dostignuća, pregled važnijih nanostrukturiranih materijala
7. tjedan: pismena provjera znanja - I. kolokvij
8. tjedan: sol-gel tehnologija, povijesni pregled razvoja, osnovni pojmovi, procesi pri sol-gel postupcima, slijed operacija za dobivanje silikatnih stakala
9. tjedan: sol-gel tehnologija, postupci priprave tankih filmova, dobivanje nanopraha, primjena
10. tjedan: sol-gel tehnologija, dobivanje anorganskih membrana s nanoporama i aktivnim katalitičkim svojstvima, praktični primjeri primijene anorganskih membrana
11. tjedan: CVD i PECVD tehnologije priprave nanostrukturiranih materijala
12. tjedan: Optička vlakna i fotoosjetljivi anorganski materijali, svojstva, načini dobivanja i primjena
13. tjedan: Biokeramika, osnovni pojmovi, vrste, svojstva, načini dobivanja i primjena
14. tjedan: Anorganski polimeri, osnovni pojmovi, vrste, svojstva, načini dobivanja i primjena
15. tjedan: pismena provjera znanja - II. kolokvij
Laboratorijske vježbe:
Vježba 1. Priprava silika gela sol-gel postupkom
Vježba 2. Elektrokemijska metoda priprave koloidnog srebra
Vježba 3. Sinteza koloidnog srebra kemijskim taloženjem
Vježba 4. Priprava stabilnih suspenzija nanočestica željezovih oksida -ferrofluida iz vodenih otopina
Vježba 5. Priprava fotonaponske ćelije na osnovi nanokristaličnog titanijeva oksida
Vježba 6. Sinteza zeolita A hidrotermalnim postupkom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.2

Priprema za kolokvije za izvođ

0.3

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu pismeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit ukoliko nije položen niti jedan kolokvij ima udio u ocjeni 70%, dok laboratorijske vježbe imaju udio 20%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J.K. West, Chemical Processing of Advanced Materials, John Wiley & Sons Inc., New York, 1992.

1

L. Theodore, Nanotechnology-Basic Calculations for Engineers and Scientists, John Wiley & Sons Inc., New York, 2006.

1

J. D. Wright, N.A.J.M. Sommerdijk, Sol-Gel Materijals, Chemistry and Applications, CRC Press, Boca Raton, 2006.

1

M. Aparicio, A. Jitianu, L. C. Klein, Sol-Gel Processing for Conventional and Alternative Energy, Springer, New York, 2012.

1

P. Dabic, Novi anorganski materijali - laboratorijske vježbe, KTF, 2013.

1

WEB KTF-a

Dopunska literatura

R.W. Dull et al., A Teacher`s Guide to Superconductivity for High School Studets, Oak Ridge National Laboratory, WWW-Book, 2001.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj- studentska anketa; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita;
(3) Nastavničkoj razini:
- vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)