Elektrokemijsko inženjerstvo

NAZIV PREDMETA Elektrokemijsko inženjerstvo

Kod

KTB107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

30

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student će biti sposoban sve aspekte kemijskog inženjerstva primijeniti na elektrokemijske procese. Također će se upoznati s osnovnim principima optimiranja elektrokemijskih procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja predmeta student će moći:
- definirati sastavne dijelove u elektrokemijskom reaktoru, te opisati operacije u istom
- definirati koji se materijali koriste za izradu elektrokemijskih reaktora i njihovih sastavnih dijelova
- postaviti bilancu napona, materijala i energije u elektrokemijskom reaktoru
- razlikovati primarnu i sekundarnu raspodjelu struje i potencijala
- definirati osnovne tipove elektrokemijskih reaktora
- utvrditi i odabrati načine spajanja elektroda i reaktora u praksi

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Tehnologija elektrokemijskog procesa. Sastavni dijelovi i operacije u elektrokemijskom reaktoru.
2. tjedan: Brzina elektrokemijske reakcije i bilanca materijala.
3. tjedan: Minimum napona potrebnog za elektrolizu. Potrebni radni napon. Ravnoteža na elektrodi.
4. tjedan: Pojedinačne reakcije u elektrokemijskim reaktorima. Iskorištenje i bilanca energije.
5. tjedan: Transportni fenomeni u elektrokemijskim sustavima – kompleksni sustavi.
6. tjedan: Raspodjela struje i potencijala na radnoj elektrodi.
7. tjedan: Elektrokemijski reaktor s ravnim paralelnim elektrodama. Elektrokemijski reaktor anularne geometrije.
8. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij)
9. tjedan: Elektrokemijski reaktor s vibrirajućom ili rotirajućom elektrodom. Elektrokemijski reaktor s prirodnom konvencijom.
10. tjedan: Elektrokemijski reaktor s miješanjem mjehurićima plina.
11. tjedan: Elektrokemijski reaktor s poroznom elektrodom. Elektrokemijski reaktor s elektrodom od pokretljivih čestica.
12. tjedan: Opis i kvalifikacija elektrokemijskog reaktora.
13. tjedan: Zahtjevi pri izvedbi elektrokemijskog reaktora. Vrste materijala za izradu elektrokemijskog reaktora.
14. tjedan: Korozijski sustavi.
15. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij)
Vježbe: Raspodjela potencijala pri elektrolizi, Prirodna konvekcija, Prisilna konvekcija, Elektrokataliza, Elektrokemijska ispitivanja na rotirajućoj disk elektrodi, Elektrokemijska ispitivanja u protočnom reaktoru.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

3.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe s 20%.
U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 - 89% vrlo dobar (4), 90 - 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

K. Scott, Electrochemical Reaction Engineering, Academic Press, London, 1991.

1

F. Goodridge, K. Scott, Electrochemical Process Engineering, Plenum Publishing Corporation, New York, 1995.

1

S.Zečević, S. Gojković, B. Nikolić, Elektrohemijsko inženjerstvo, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2001.

1

F. Lapicque, A. Strock, A. A. Wragg, Electrochemical Engineering and Energy, Plenum Publishing Corporation, New York, 1990.

1

Dopunska literatura

S. Zečević, S. Gojković, Elektrohemijsko inženjerstvo-zbirka zadataka, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2001.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)