Kemijski reaktori

NAZIV PREDMETA Kemijski reaktori

Kod

KTB106

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja iz reakcijskog inženjerstva, posebno znanja o različitim tipovima kemijskih reaktora i bioreaktora.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da može:
- opisati korake u heterogenim sustavima
- opisati različite tipove bioreaktora i njihovu primjenu
- opisati različite tipove višefaznih reaktora i njihovu primjenu
- odrediti red i konstantu brzine kemijske reakcije za eksperimentalne podatke korištenjem linearne i nelinearne regresije
- usporediti kinetičke modele i odabrati model koji najbolje opisuje dobivene eksperimentalne podatke

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod; reaktor kao procesna jedinica u tehnološkom procesu; primjena zakonitosti iz reakcijskog inženjerstva na probleme iz života
2. tjedan: Heterogene kemijske reakcije, utvrđivanje reakcijskog područja; kinetika reakcija plin-kapljevina, primjeri na seminaru
3. tjedan: Kinetika katalitičkih reakcija uz krute katalizatore; eksperimentalni katalitički reaktori; primjeri na seminaru
4 tjedan: Pojam biološkog sustava. Značajke inženjerstva bioprocesa.
5. tjedan: Biokatalizatori. Bioreaktori za mikroorganizme.
6 i 7. tjedan: Bioreaktori za biljne i životinjske stanice, tkiva i organe. Bioreaktori za enzime. Sterilnost u bioreaktorskom sustavu
8. i 9. tjedan: Kotlasti reaktor u adijabatskom radu; primjeri na seminaru; parcijalna provjera znanja
10. tjedan: Protočni kotlasti reaktor; kaskade; miješanje u protočnim kotlastim i kotlastim reaktorima; prijenos topline u reaktorima s miješanjem; primjeri na seminaru
11.tjedan: Kombiniranje protočnog kotlastog i cijevnog reaktora u kaskadi; primjeri na seminaru
12. tjedan: Cijevni reaktori - 1D i 2D modeli za homogene reakcije, bilanca mase, model aksijalne disperzije, model cijevnog reaktora uz laminarno strujanje
13. tjedan: Cijevni reaktori - 1D i 2D modeli za heterogene reakcije
14. tjedan: Višefazni reaktori
15. tjedan: Mikroreaktori, izbor reaktora
parcijalna provjera znanja
Vježbe: Kinetika homogenih kemijskih reakcija. Kinetika heterogenih kemijskih reakcija.: utjecaj brzine miješanja, utjecaj veličine čestice. Određivanje konstante brzine kemijske reakcije i reda reakcije, za eksperimentalne podatke dobivene u kotlastom reaktoru, korištenjem linearne i nelinearne regresije (Mathcad).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja, seminare i vježbe) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 67-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Gomzi, Kemijski reaktori, HINUS, Zagreb, 1998.

10

S. G. Fogler, Elements of, Chemical Reaction Analysis and Design, Prentice-Hall, Englewood, N.J.,2006

1

Dopunska literatura

S. Zrnčević, Kataliza i katalizatori, HINUS, Zagreb, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)