Kruti otpad i oporaba

NAZIV PREDMETA Kruti otpad i oporaba

Kod

KTL306

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

10

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s problematikom onečišćenja okoliša krutim otpadom, njegovim uzrocima i utjecaju na okoliš te mogućnostima rješavanja ovog problema odvajanjem komponenti krutog otpada koje se mogu koristiti za dobivanje novih upotrebljivih proizvoda ili energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- Razlikovati vrste krutog otpada.
- Usporediti metode razvrstavanja otpada.
- Prezentirati načine korisne upotrebe različitih vrsta otpada.
- Interpretirati zakonsku regulativu iz područja gospodarenja otpadom u Republici
- Hrvatskoj.
- Opisati osnovne karakteristike odlagališta komunalnog otpada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Definicije otpada i osnovni pojmovi vezani za otpad. Podjela otpada. Vrste i rasprostranjenost krutog otpada.
2. tjedan: Opasni otpad.
3. tjedan: Prijenos štetnih tvari kroz zemljište i njihova interakcija sa zemljištem.
4. tjedan: Sakupljanje, transport, separacija i mehanička obrada krutog otpada.
5. tjedan: Dobivanje upotrebljivih materijala iz krutog otpada. Izravno recikliranje i sustavi za recikliranje.
6. tjedan: Sanitarno odlaganje. Kompostiranje.
7. tjedan: Termička obrada i piroliza. Provjera znanja (I. kolokvij).
8. tjedan: Postupci dobivanja energije iz krutog otpada.
9. tjedan: Proizvodnja etanola i metana iz biomase.
10. tjedan: Principi korištenja otpada iz agrikulture i agroindustrije. Zbrinjavanje otpada iz šumarstva.
11. tjedan: Upravljanje ambalažnim otpadom sredstava za zaštitu bilja.
12. tjedan: Oporaba otpadnog papira i tekstila.
13. tjedan: Oporaba otpadnih guma.
14. tjedan: Električni i elektronički otpad. Otpadne baterije i akumulatori.
15. tjedan: Odlagališta otpada. Provjera znanja (II. kolokvij).
Vježbe:Korisna uporaba kore citrusa. Dobivanje alkohola destilacijom prevrele komine.
Proizvodnja kalcijeva tartarata. Obrada recikliranog papira. Odvajanje i recikliranje metalnih materijala. Terenska nastava na odlagalištu otpada Karepovac.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, Odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit.
Ocjene: < 50% nedovoljan, 50%-60% - dovoljan, 61%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of solid waste management, McGraw-Hill, New York, 2002.

1

Dopunska literatura

S. Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, 2011.
N. P. Cheremisinoff, Handbook of solid waste menagement and waste minimization technologies, Butterworth Heinemann, USA, 2003.
M. Kliškić, Kruti otpad i recikliranje, upute za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)