Premazi

NAZIV PREDMETA Premazi

Kod

KTL304

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o strukturi i svojstvima premaza, industrijskim postupcima proizvodnje, te primjeni premaza u različitim područjima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student bi trebao znati:
1. definirati pojam i ulogu različitih vrsta premaza
2. navesti pojedine komponente premaza i objasniti njihove karakteristike
3. opisati postupak proizvodnje premaza
4. objasniti važnost reoloških svojstava premaza
5. provoditi eksperiment i mjerenje u laboratoriju, te interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja
6. sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Kratka povijest premaza.
2. tjedan: Podjela i primjena premaza; Sastav premaza i uloga osnovnih komponenata.
3. tjedan: Veziva: Prirodni polimeri, Ulja i masne kiseline, Uljno-smola veziva
4. tjedan: Alkidne smole, Poliuretani i uretanski alkidi
5. tjedan: Akrilni polimeri, Amino smole
6. tjedan: Fenol-formaldehidne smole, Epoksidne smole, Poliesterske smole
7. tjedan: Vinilni polimeri, Silikonske smole, Klorirana guma
8. tjedan: Emulzijski i disperzijski polimeri, Ne-vodeni disperzijski polimeri, Premazi na vodenoj osnovi
Provjera znanja (I. kolokvij)
9. tjedan: Premazi za elektro nanošenje, Premazi s velikim udjelom čvrste tvari, Premazi koji očvršćivaju zračenjem, Praškasti premazi
10. tjedan: Pigmenti, Zahtjevi na kvalitetu pigmenta, Podjela pigmenata, Struktura pigmenta i proces dispergiranja, Pigmenti koji imaju zaštitnu ulogu
11. tjedan: Otapala i razrijeđivači, Moć otapanja Parametri topljivost, Utjecaj otapala na viskoznost, Isparavanje otapala iz premaza
12. tjedan: Dodatci za premaze, Punila, Sušila (sikativi)
13. tjedan: Industrijski procesi proizvodnje premaza, Uređaji za proizvodnju premaza
14. tjedan: Reološka svojstva premaza, Osnovni pojmovi, Viskoznost otopina i disperzija, Viskoznost polimernih otopina
15. tjedan: Reološka svojstva premaza tijekom proizvodnje, skladištenja i nanošenja premaza; Metode nanošenja premaza
Provjera znanja (II. kolokvij)
Laboratorijske vježbe:
1. Sinteza alkidnog veziva; analiza sirovina i produkta
2. Analiza alkidnih i akrilnih premaza FT-IR spektroskopijim. Analiza premaza na vodenoj osnovi.
3. Identifikacija premaza diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom.
4. Određivanje ukupnih hlapljivih tvari u premazu.
5. Određivanje toplinske stabilnosti različitih vrsta premaza dinamičkom termogravimetrijom.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada seminarskog rada, PPT prezentacije i usmena prezentacija (timski rad)

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

3.0

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost = 70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 = 0,10
Laboratorijske vježbe, A2(uspješnost = 50 -100 %), udjel u ocjeni, k2 = 0,20
I. kolokvij, A3 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k3 = 0,35
II. kolokvij, A4 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 = 0,35
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,35A3+ 0,35A4
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1 i A2 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A5 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 = 0,30
Usmeni ispit, A6 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 = 0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,30A5 + 0,40A6
Ocjene: 50 -61 % - dovoljan (2); 62-74 % - dobar (3); 75-87 % - vrlo dobar (4); 87-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij tijekom kontinuirane provjere pristupa polaganju cjelovitog ispita u redovitim ispitn

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Stipanelov Vrandečić: Premazi, nastavni materijali, 2010.

0

mrežne stranice KTF-a

I.R. Lambourne and T.A. Strivens (Edit.), Paint and surface coatings, Woodhead publishing Ltd., Cambridge, 1999.

1

D. Stoye and W. Freitag, Resins for Coatings, Hanser Publisher, Cincinnati, 1996.

1

Dopunska literatura

Z. Janović: Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa , Zagreb, 1997

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja
(vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija
polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o
kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)