Polimerni materijali

NAZIV PREDMETA Polimerni materijali

Kod

KTL302

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

25

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskihi praktičnih znanja o polimernim materijalima, njihovim svojstvima i primjeni.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan predmet Procesi polimerizacije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti ponašanje polimera u ovisnosti o temperaturi
- razlikovati otapanje polimera od otapanja niskomolekulskih tvari
- smjestiti određeni polimer u piramidu polimernih materijala
- identificirati konvencionalne polimere na temelju fizičkih svojstava
- porijeklo i primjenu prirodnih polimera
- osnovne komponente polimerne mješavine i kompozita u cilju pripremanja istih
- objasniti uzroke razgradnje polimernih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Potrošnja plastike u svijetu. Povijesni razvoj polimera. Osnovni pojmovi i sistematizacija polimera.
2. tjedan: Molekulska struktura polimera: Konfiguracije polimera, konformacije polimera. Nadmolekulska struktura.
3. tjedan: Fizička i deformacijska stanja polimera. Termomehanička krivulja polimera. Mehanička svojstva polimernih materijala. Krivulje naprezanje-istezanje. Ovisnost istezanja o temperaturi.
4. tjedan: Otapanje polimera. Bubrenje polimera. Polielektroliti i ionomeri.
5. tjedan: Klasifikacija polimera s obzirom na porijeklo. Sintetski organski polimerni materijali: shema dobivanja, podjela s obzirom na primjenska svojstva, kratice, piramida plastomernih materijala.
6. tjedan: Polietilen: svojstva i primjena. EVA. Polipropilen: svojstva i primjena. Poli(vinil-klorid): svojstva i primjena.
7. tjedan: Polistiren: svojstva i primjena. Pjenasti polistiren. Kopolimeri i terpolimeri stirena: HIPS, SAN, ABS, MBS.
Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Princip modificiranja žilavosti terpolimerima stirena.
PET, PA i ostali značajniji plastomeri. Duromeri (epoksidne smole, nezasićene poliesterske smole, vini-esterske smole).
9. tjedan: Fenol-formaldehidne smole. Reakcije očvršćivana duromera. Elastomeri. Termoplastični elastomeri. Prirodni polimerni materijali. Celuloza i derivati celuloze.
10. tjedan: Škrob i ostali polisaharidi. Proteini: struktura. Prirodni kaučuk i derivati Vulkanizacija i prerada kaučuka. Guma.
11. tjedan: Anorganski polimerni materijali. Kapljeviti polimerni kristali. Biorazgradljivi polimeri. Visokotemperaturni polimeri. Vlakna: celulozna vlakna.
12 tjedan: Modificirana celulozna vlakna. Proteinska vlakna.
Sintetska vlakna. Ponašanje vlakna pri gorenju. Ljepila. Premazi.
13. tjedan: Dodatci polimerima. Razgradnja: toplinski i svjetlosni stabilizatori. Antioksidansi. Omekšavala. Antistatici.
14. tjedan: Polimerne mješavine. Kompoziti s polimernom matricom. Oporaba plastike i gume.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij)
Vježbe:Otapala i neotapala za polimere. Bubrenje polimera. Određivanje gustoće polimera. Modifikacija svojstava poli(vinil klorida). Separacija i identifikacija komponenata u polimernom materijalu. Identifikacija prirodnih i sintetskih vlakana metodom gorenja. Priprema kazeinskog ljepila.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.5

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

Terenska nastava

0.5

Kolokviji

0.9

Usmeni ispit

0.8

 

 

Pismeni ispit

0.8

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe (uspješnost 50-100%) učestvuju u ocjeni 20 %. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Jedan položeni kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u zimskom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 30 %, a usmeni 40%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 40% (20 % su laboratorijske vježbe).
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

B. Andričić: Polimerni materijali, recenzirana predavanja, ppt, 2010.

0

Web stranice KTF-a

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI-Kemija u industriji, Zagreb, 1997.

5

B. Andričić, Prirodni polimerni materijali, Priručnik, Sveučilište u Splitu, Split, 2008.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

T. A. Oswald, G. Menges, Material Science of Polymers for Engineers, Hanser Publ., Munich, 1995.
I. M. Campbell, Introduction to Synthetic Polymers, Oxford Univ. Press, Oxford, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)