Metalni konstrukcijski materijali

NAZIV PREDMETA Metalni konstrukcijski materijali

Kod

KTL205

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

20

10

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stječe se cjelovito znanje o metalnim materijalima, njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima značajnim za njihovu primjenu, kao i mogućnostima njihove površinske obrade i spajanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- Opisati osnovne karakteristike metalnih konstrukcijskih materijala.
- Usporediti metode površinske obrade metala.
- Objasniti metode ispitivanja metala.
- Opisati postupke spajanja metala.
- Analizirati mogućnosti recikliranja i zbrinjavanja metalnog otpada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Uvod. Vrste metalnih materijala.
2. tjedan: Fizikalna i kemijska svojstva metalnih materijala
3. tjedan: Proizvodnja željeza. Klasifikacija i osobine legura željeza.Primjena.
4. tjedan: Dobivanje čelika. Podjela čelika. Primjena.
5. tjedan: Laki i obojeni metali te njihove legure.
6. tjedan: Proizvodnja aluminija i legura.
7. tjedan: Posebni metali. Norme. Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Mehanička svojstva metala. Osnovne razarajuće i nerazarajuće metode ispitivanja metala.
9. tjedan: Korozijsko ponašanje metala u uvjetima primjene.
10. tjedan: Obrada i poboljšanje svojstava metalnih materijala.
11. tjedan: Površinska obrada metala.
12. tjedan: Pregled tehnika spajanja i razdvajanja materijala. Spajanje zakovicama. Lemljenje.
13. tjedan: Postupci zavarivanja i rezanja. Navarivanje.
14. tjedan: Recikliranje i zbrinjavanje metalnog otpada.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij)
Laboratorijske vježbe:Fazni dijagram, termička analiza. Ispitivanje čvrstoće, tvrdoće otpornosti na savijanje i udarne žilavosti različitih vrsta čeličnih materijala. Spajanje metalnih materijala lemljenjem i zavarivanjem. Ispitivanje zavarenih spojeva čelika penetrantima i ultrazvučnom metodom. Ispitivanje strukture metala i legura pomoću metalografskog mikroskopa. Formiranje prevlaka cinka na legurama bakra kemijskim putem. Pasivacija nehrđajućeg čelika.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, Odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit.
Ocjene: < 50% nedovoljan, 50%-60% - dovoljan, 61%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Filetin, F. Kovačićek, J. Indolf, Svojstva i primjena materijala, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2002.

2

M. Gojić, Površinska obradba materijala, Metalurški fakultet, Zagreb, 2010.

1

M. Gojić, Tehnike spajanja i razdvajanja materijala, Metalurški fakultet, Zagreb, 2008.

2

Dopunska literatura

T. Filetin, Pregled razvoja i primjene suvremenih materijala, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2000.
S. Brkić, Nehrđajući čelici u farmaceutskoj, prehrambenoj i kemijskoj industriji, DeVeDe d.o.o., Zagreb, 2007.
F. Kovačićek, D. Španicek, Materijali, osnove znanosti o materijalima, FSB, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2000.
E. Stupnišek-Lisac, Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007.
ASM Handbook, volume 10, Materials characterization, ASM International, USA, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)