Inženjerstvo otpada iz prehrambene industrije

NAZIV PREDMETA Inženjerstvo otpada iz prehrambene industrije

Kod

KTK315

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Maja Kliškić
Prof. dr. sc. Senka Gudić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

10

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o načinima zbrinjavanja i iskorištavanja otpada iz prehrambene industrije za dobivanje korisnih proizvoda i energije, te mjerama koje se provode u svijetu kako bi se očuvao okoliš.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- koje tvari predstavljaju otpad iz prehrambene industrije
- zakone i pravilnike koji se odnose na zaštitu okoliša od te vrste otpada
- mogućnosti zbrinjavanja otpada iz prehrambene industrije
- principe i metode oporabe istog
- načine i mogućnosti njegovog energetskog iskorištavanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Otpadne tvari iz prehrambene industrije. Tehnološki, ekonomski i društveni aspekti zbrinjavanja i/ili iskorištavanja otpadnih tvari.
2. tjedan: Zakoni i pravilnici koji se odnose na zaštitu okoliša od otpadnih tvari prehrambene industrije.
3. tjedan: Rukovanje otpadom, zdravstvene i sigurnosne mjere.
4. tjedan: Zbrinjavanje otpada. Vrste odlagališta, sigurnost i aktivnosti tijekom rada odlagališta.
5. tjedan: Razvoj optimiziranih sustava za obradbu otpadaka prehrambene industrije.
6. tjedan: Principi i metode oporabe otpada iz prehrambene industrije - sanitarno odlaganje, kompostiranje.
7. tjedan: Incineracija i piroliza.
8. tjedan: Nove tehnologije.
1. Provjera znanja (I kolokvij).
9. tjedan: Razvoj i primjena bioloških metoda za oporabu organskog otpada i nusprodukata.
10. tjedan: Energetsko iskorištavanje otpada: otpad kao pomoćno gorivo, dobivanje toplinske energije.
11. tjedan: Dobivanje električne energije. Bioplin.
12. tjedan: Biomasa kao izvor energije.
13. tjedan: Tehnologije za pretvorbu biomase u energiju.
14. tjedan: Vodik kao gorivo - biovodik. Procesi proizvodnje vodika iz biomase i biorazgradivog dijela otpada.
15. tjedan: Procesi proizvodnje vodika iz biomase i biorazgradivog dijela otpada (nastavak).
Provjera znanja (II kolokvij).
Vježbe:
Korisna uporaba kore citrusa. Dobivanje alkohola destilacijom prevrele komine. Proizvodnja kalcijeva tartarata. Terenska nastava na odlagalištu otpada Karepovac. Terenska nastava u poduzeću Cijan d.o.o.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, vježbe 100%, terenska nastava 100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe i terenska nastava s 20%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: <60% - nedovoljan, 61 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of Solid Waste Menagement (2nd ed.), McGraw-Hill, New York, 2002.

1

I. S. Arvanitoyannis, Waste Management for the Food Industries, Academic Press, 2007.

1

Dopunska literatura

L. K. Wang, Y.-T. Hung, H. H. Lo, C. Yapijakis, Waste Treatment in the Food Processing Industry, CRC Press, 2005.
M. Kliškić, Kruti otpad i recikliranje, Upute za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)