Tehnologija vode

NAZIV PREDMETA Tehnologija vode

Kod

KTK313

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

26

15

30

4

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati postupcima pripreme vode koja se koristi u prehrambenoj industriji, kao i postupcima obrade otpadnih voda prehrambene industrije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti postupke pripreme vode za piće koja se koristi u prehrambenoj industriji
- zahtjeve kakvoće vode za različite vrste prehrambene industrije
- postupke mekšanja vode
- metode ispitivanja sadržaja biorazgradljive tvari u vodi
- konvencionalne metode pročišćavanja otpadne vode
- napredne metode pročišćavanja otpadne vode
- osnovne zakonske propise koji se odnose na kakvoću vode u prirodi i maksimalno dopuštene koncentracije štetnih tvari u otpadnim vodama prije ispusta u okoliš.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Hidrologija. Kružni tok vode, isparavanje, infiltracija, oborine, podzemno i površinsko otjecanje. Stanje prirodnih voda u RH. Podjela voda u prirodi.
2. tjedan: Kakvoća voda u RH, izgrađenost sustava vodoopskrbe i odvodnje. Priprema vode za piće. Uporaba vode u kemijskoj i prehrambenoj industriji.
3. tjedan: Fizikalna i kemijska svojstva vode. Pokazatelji kakvoće vode. Tehnološki procesi obrade voda. Filtracija, membranski procesi.
1. Seminar: Procjena kakvoće vode u prirodi temeljem kemijskog sastava.
4. tjedan: Primjena membranskih procesa u industriji. Desalinizacija. Adsorpcija. Adsorbensi u tehnologiji obrade vode.
2. Seminar: Izračunavanje kapaciteta adsorbensa. Ionska izmjena, mogućnosti izvedbe, izračunavanje kapaciteta ionske izmjene.
5. tjedan: Primjena ionske izmjene u procesima pripreme procesne vode. Provjera znanja.
3. Seminar: Izračunavanje tvrdoće vode na temelju kemijskog sastava.
6. tjedan: Primjena ionske izmjene za uklanjanje metalnih iona iz vode.
4. Seminar: Proračun dimenzija izmjenjivača, priprema seminarskih radova u radnim grupama.
7. tjedan: Koagulacija i Flokulacija. Odabir koagulansa u industriji.
5. Karbonatna tvrdoća vode. Dekarbonizacija vode.
6. Seminar: Izračun sredstva za taloženje, priprema seminarskih radova u radnim grupama
7. Obrada otpadnih voda. Odabir metode i slijeda postupaka obrade otpadnih voda.
8. Seminar: priprema seminarskih radova u radnim grupama.
9. tjedan: Biološka obrada otpadne vode. Aerobni i anaerobni postupci obrade, izvedbe bioreaktora. Provjera znanja. Seminar: priprema seminarskih radova u radnim grupama.
10. tjedan: Fosforovi i dušikovi spojevi u obrađenoj otpadnoj vodi. Uklanjanje nutrijenata iz vode. Seminar: priprema seminarskih radova u radnim grupama.
11. tjedan: Pregled naprednih procesa pročišćavanja vode. Primjeri višestruke uporabe vode u industriji. Seminar: Usmena prezentacija seminarskog rada.
12. tjedan: Primjeri postupaka obrade otpadne vode industrije alkoholnih i bezalkoholnih pića. Seminar: Usmena prezentacija seminarskog rada.
13. tjedan: Primjeri postupaka obrade otpadne vode industrije mlijeka i mliječnih proizvoda. Seminar: Usmena prezentacija seminarskog rada.
14. tjedan: Primjeri postupaka obrade otpadne vode industrije mesa i mesnih proizvoda. Terenska nastava: posjet uređaju za pripremu vode za piće.
15. tjedan: Terenska nastava: Posjet uređaju za obradu otpadnih voda. Provjera znanja.
16. VJEŽBA 1. Praćenje procesa adsorpcije otopljenih organskih tvari u vodi na aktivnom ugljenu šaržnim postupkom preko KPK. Izračun parametara procesa.
17. VJEŽBA 2. Kinetičko praćenje biokemijske razgradnje organske tvari preko BPK. Izračun kinetičkih parametara.
18. VJEŽBA 3. Ispitivanje koagulacije i flokulacije koloidno dispergiranih čestica u vodi jar-testom.
19. VJEŽBA 4. Dekarbonizacija vodovodne vode vodom vapnenicom i vapnenim mlijekom.
20. VJEŽBA 5. Uklanjanje ukupne tvrdoće vode neutralnim kationskim izmjenjivačem
21. VJEŽBA 6. Uklanjanje Pb2+ metodom ionske izmjene primjenom zeolita postupkom u koloni. Izračunavanje kapaciteta uklanjanja u ovisnosti o uvjetima eksperimenta.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.2

Terenska nastava

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.3

 

 

Kolokviji

0.3

Usmeni ispit

0.2

 

 

Pismeni ispit

0.3

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Cjelokupni ispit može se položiti preko tri pismene i jedne usmene provjere znanja. Pismene provjere se odnose na gradivo usvojeno na predavanjima, seminarima, terenskoj nastavi i laboratorijskim vježbama. Usmena provjera se odnosi na prezentaciju seminarskog rada.
Ocjene na pismenom ispitu i na pismenim provjerama: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.
Studenti koji ispit nisu položili putem provjera znanja polažu u redovitim ispitnim rokovima. Ocjena koja se upisuje u indeks je srednja vrijednost ocjena pismenih provjera, usmene provjere i laboratorijskih vježbi.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Hendrics, Water Treatment Unit Processes, Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2006.

0

kod predmetnog nastavnika

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997

0

kod predmetnog nastavnika

R.D. Noble, P.A. Terry, Principles of Chemical Separations with Environmental Applications, Cambridge University press, 2004

0

kod predmetnog nastavnika

N.G. Wung Jern, Industrial Wastewater Treatment, Imperial College Press, London, 2006.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

F. N. Kemmer, Prijevod: I. Begovic, D. Vidić, Nalkov priručnik za vodu, Građevinska knjiga 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija za laboratorijske vježbe
- - studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)