Ambalaža prehrambenih proizvoda

NAZIV PREDMETA Ambalaža prehrambenih proizvoda

Kod

KTK312

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za razumijevanje i realizaciju osnovnih funkcija ambalaže u skladu s karakteristikama prehrambenih proizvoda i zahtjevima tržišta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- definirati osnovne funkcije ambalaže
- identificirati karakteristike i osjetljivost pojedine vrste prehrambenog proizvoda prema vanjskim utjecajima
- identificirati i analizirati ambalažne materijale za pakiranje prehrambenih proizvoda
- opisati postupke proizvodnje ambalaže
- identificirati interakcije u sustavu prehrambenog proizvoda i ambalaže
- osmisliti kreativna rješenja pri odabiru i usklađivanju ambalažnih materijala i oblika s vrstom prehrambenog proizvoda
- provoditi eksperiment i mjerenje u laboratoriju, te interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja
- sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod.
2. tjedan: Podjela ambalaže.
3. tjedan: Funkcije ambalaže.
4. tjedan: Vrste i karakteristike robe.
5. tjedan: Ambalažni materijali: drvo, papir, ljepenka, karton. Metalni ambalažni materijali
6. tjedan: Polimerni materijali, svojstva i podjela. Celulozni materijali, poliolefini, vinilni plastomeri
7. tjedan: Polistiren, poliesteri, poliamidi, poliuretani. Biorazgradljivi polimerni materijali.
8. tjedan: Postupci proizvodnje polimerne ambalaže.
9. tjedan: Višeslojni ambalažni materijali. Staklo.
a. Provjera znanja (I. kolokvij)
10. tjedan: Ambalažni oblici.
11. tjedan: Interakcije u ambalažnom sustavu.
12. tjedan: Ambalaža proizvoda od žitarica, pekarskih i konditorskih proizvoda; Ambalaža za pakiranje voća i povrća; mesa i ribe
13. tjedan: Ambalaža za pakiranje mlijeka i mliječnih proizvoda; Ambalaža za alkoholna i bezalkoholna pića
14. tjedan: Odbačena ambalaža i okoliš.
15. tjedan: Prezentacija studentskih seminarskih radova
b. Provjera znanja (II. kolokvij)
2. Laboratorijske vježbe: Analiza dimenzija ambalažnog materijala; Analiza papira; Analiza metalnih ambalažnih materijala; Analiza polimernih materijala; Analiza višeslojnih ambalažnih materijala

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada i prezentacija seminarskog rada

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.7

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

1.3

Usmeni ispit

0.8

 

 

Pismeni ispit

0.8

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost=70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 =0,1
Laboratorijske vježbe, A2(uspješnost=50 -100 %), udjel u ocjeni, k2 =0,15
Seminarski rad +prezentacija, A3(uspješnost=50 -100 %), udjel u ocjeni, k3 =0,15
I. kolokvij, A4 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 =0,30
II. kolokvij, A5 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 =0,30
OCJENA (%) = 0,10A1+0,15A2 + 0,15A3+ 0,30A4 + 0,30A5
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1, A2 i A3 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A6 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 =0,20
Usmeni ispit, A7 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k7 =0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,15A2 + 0,15A3+ 0,20A6 + 0,40A7
Ocjene: 50 -61 % - dovoljan (2); 62-74 % - dobar (3); 75-87 % - vrlo dobar (4); 87-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij t

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Stipanelov Vrandečić: Ambalaža, recenzirana interna skripta, Kemijsko tehnološki fakultet, Split, 2010.

1

web knjižnica KTF-a

I. Vuković,K. Galić i M. Vereš: Ambalaža za pakiranje namirnica, Tectus, Zagreb, 2007.

1

Dopunska literatura

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN/2005)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN/2008)
Z. Janović: Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa , Zagreb, 1997

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)