Konstrukcijski materijali i zaštita

NAZIV PREDMETA Konstrukcijski materijali i zaštita

Kod

KTJ316

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj ovoga predmeta je upoznavanje s vrstama konstrukcijskih materijala i njihovim svojstvima bitnim za njihovu praktičnu primjenu, temeljnim procesima korozije i zaštite materijala, te s metodama ispitivanja i kontrole korozijskih procesa. Predmet treba omogućiti studentu usvajanje kreativnog pristupa rješavanju problema nastalih zbog korozije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja predmeta student će moći:
- razlikovati vrste konstrukcijskih materijala s obzirom na njihov sastav, svojstva i primjenu
- objasniti prednosti i nedostatke osnovnih skupina konstrukcijskih materijala
- procijeniti otpornost pojedinih materijala u uvjetima eksploatacije
- definirati i klasificirati korozijske procese
- provoditi potrebna korozijska ispitivanja
- utvrditi i odabrati adekvatan sustav zaštite od korozije u danim uvjetima i procijeniti njegovu trajnost

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Materijali kao temelj razvitka suvremene civilizacije. Ekonomsko-tehnološki aspekti. Podjela konstrukcijskih materijala s obzirom na sastav, svojstva i primjenu.
2. tjedan: Struktura materijala.
3. tjedan: Fizička i kemijska svojstva konstrukcijskih materijala
4. tjedan: Mehanička svojstva. Norme.
5. tjedan: Ponašanje materijala u različitim uvjetima eksploatacije.
6. tjedan: Najznačajniji metalni materijali i njihova primjena. Željezo, ugljični niskolegirani i visokolegirani čelici. Obojeni metali i legure.
7. tjedan: Anorganski nemetalni materijali. Organski konstrukcijski materijali. Složeni materijali.
8. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij)
9. tjedan: Definicija i ekonomski značaj korozije. Kemijska korozija metala i slitina.
10. tjedan: Elektrokemijska korozija, termodinamički uvjeti. Korozijski članci. Pasivnost. Vrste korozijskog napada.
11. tjedan: Korozija u posebnim uvjetima: u atmosferi, vodi, zemljištu, morskoj vodi, talinama, biokorozija, korozija zbog lutajućih struja.
12. tjedan: Metode zaštite. Ekološki pristup projektiranju korozijske zaštite. Promjena svojstava korozijske sredine.
13. tjedan: Zaštita promjenom elektrodnog potencijala. Površinska zaštita. Korozijska ispitivanja.
14. tjedan: Klasifikacija i standardizacija metoda. Metode ispitivanja u laboratoriju. Ispitivanja na modelu, u tijeku eksploatacije na terenu.
15. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij)
Vježbe:
Monitor atmosferske korozije, Polarizacija željeza u otopini sumporne kiseline, Određivanje djelotvornosti inhibitora korozije termometrijskom metodom, Katodna zaštita metala pomoću protektora, Ispitivanje oksidnih filmova formiranih na nehrđajućem čeliku, Terenska nastava u laboratorijima Službe kvalitete Brodograđevne industrije Split, Terenska nastava u poduzeću AD Plastik Split, Terenska nastava u Institutu IGH d.d.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe s 20%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: <60% - nedovoljan, 61 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Filetin, F. Kovačiček, J. Indof, Svojstva i primjena materijala, Fakultet strojarstva i brodogradnje,Zagreb, 2007.

1

T. Filetin, Pregled razvoja i primjene suvremenih materijala, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2000.

1

T. Filetin, Izbor materijala pri razvoju proizvoda, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2006.

1

J.R. Davis, Corrosion – understanding the basic, ASM International, 2000.

1

B. Jarić, A. Rešetić, Korozija i katodna zaštita, Korexpres, Zagreb, 2003.

1

Dopunska literatura

Uhlig’s Corrosion Handbook, 2nd edition, R.W. Revie (ed.), Pennington, New Yersey, 2000.
I. Esih, Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)