Održivi razvoj u priobalju

NAZIV PREDMETA Održivi razvoj u priobalju

Kod

KTJ312

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s održivim razvojem priobalja čija je svrha postizanje ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i ekoloških zahtjeva u zadovoljenju potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da ih ostvare za sebe.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
- značenju i razumijevanju pojma održivog razvoja
- pokazateljima održivog razvoja
- izvorima pritisaka na resurse i kvalitetu života u priobalju
- važnosti provođenja održivog razvoja u priobalnom području
- integralnom upravljanju obalnim područjem
- provedbi održivog razvoja u različitim granama gospodarstva u priobalju

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijest održivog razvoja. Pravna utemeljenost. Načela održivog razvoja. 2. tjedan: Značenje održivog razvoja u priobalnom području. Utjecaj obrazovanja javnosti na provedbu održivog razvoja. Izrada studije utjecaja na okoliš.
3. tjedan: Lokal Agenda 21. Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP). Mediteranski akcijski plan.
4. tjedan: Princip prihvatnog kapaciteta okoliša. Pitka voda kao osnovni resurs. Održivo upravljanje vodnim resursima i potrošnjom, osiguravanje prirodne obnovljivosti.
5. tjedan: Racionalizacija potrošnje energije kroz korištenje obnovljivih izvora.
6. tjedan: Održivo upravljanje prometom. Provjera znanja (I. kolokvij)
7. tjedan: Održivi turizam. Rješavanje problema povećanog pritiska u turističkoj sezoni.
8. tjedan: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj. Održivi urbani razvoj.
9. tjedan: Održivo upravljanje morem, morskim resursima i obalnim područjem.
10. tjedan: Ocjena uspješnosti upravljanja obalnim područjem. Hrvatsko priobalje i otoci-sadašnje stanje. Provjera znanja (II. kolokvij)
11. tjedan: Seminar - Primjeri dobre i loše prakse (Case study). Podjela seminarskih zadataka s konkretnim primjerima dobre i loše prakse.
12. tjedan: Seminar - Primjeri dobre i loše prakse (Case study).
13: tjedan: Seminar - Primjeri dobre i loše prakse (Case study).
14: tjedan: Seminar - Primjeri dobre i loše prakse (Case study).
15: tjedan: Seminar - Usmeno izlaganje seminarskih radova (III kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima najmanje od 80 % ukupne satnice, a seminaru 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija tijekom semestra. Dva kolokvija su pismene provjere iz predavanja i treći kolokvij je usmeno izlaganje seminarskog rada. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Strategija održivog razvitka RH, NN 110/07

1

web

L. Pavičić-Rogošić, Održivi razvoj, Odraz, 2010.

1

Ekološki leksikon, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, O.P. Springer (ur.), Zagreb, 2001.

1

V. Jelić-Muck, L. Pavić-Rogošić, Pregled i ocjena napretka provedbe Agende 21 u Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2002.

1

web

Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. godine, Ministarstvo razvoja Hrvatskog turizma, 2003.

1

D. Damić, Pomorski promet i održivi razvoj u prometnoj politici, Naše more 56, 2009, 99-107.

1

web

Hrvatska i održivi razvitak, Gospodarstvo - Stanje i procjena mogućnosti, Ministarstvo razvitka i obnove, Republika Hrvatska, Zagreb, 1998.

1

Dopunska literatura

Znanstveni i stručni radovi

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Vođenje evidencije o prisustvovanju predavanjima.
Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita.
Studentska anketa.
Samoanaliza nastavnika.
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.