Vježbe iz obrade otpadnih voda

NAZIV PREDMETA Vježbe iz obrade otpadnih voda

Kod

KTJ310

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

27

3

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s vrstama otpadnih voda, njihovim pokazateljima kakvoće, postupcima pročišćavanja, te metodama zbrinjavanja muljeva zaostalog nakon obrade otpadnih voda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
- metodama i tehnikama identifikacije štetnih tvari u otpadnim vodama
- odabiru postupka i metode obrade otpadnih voda
- utjecaju različitih čimbenika na efikasnost postupka obrade otpadnih voda
- izračunavanju kapaciteta uređaja
- praćenje biološke obrade otpadnih voda preko indeksa mulja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Određivanje optimalne pH vrijednosti za taloženje Zn(OH)2. Konstrukcija dijagrama topljivosti za sustav Zn(OH)2-H2O.
Vježba 2. Uklanjanje cinka iz otpadne vode kemijskim taloženjem. Proračun dodatka hidratiziranog vapna i postavljanje bilance materijala.
Vježba 3. Ispitivanje koagulacije/flokulacije koloidno dispergiranih čestica u vodi JAR-testom. Određivanje optimalnog dodatka koagulansa/flokulansa.
Vježba 4. Karakterizacija otpadne vode preko kisika kao pokazatelja. Određivanje kemijske potrošnje kisika bikromatnom metodom.
Vježba 5. Karakterizacija otpadne vode preko kisika kao pokazatelja. Određivanje biokemijske potrošnje kisika metodom razrjeđivanja po Winkleru.
Vježba 6. Određivanje taloživosti mulja u Imhoffovu lijevku i koncentracije suhe tvari aktivnog mulja
Terenska nastava - posjet tehnološkim pogonima za obradu otpadnih voda.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje vježbama i terenskoj nastavi 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet pristupanja izradi svake vježbe jest položen usmeni kolokvij za svaku vježbu. Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Laboratorijske vježbe iz kolegija Obrada otpadnih voda (interna skripta)

0

kod nastavnog predavača

Dopunska literatura

D. Hendricks, Water treatment unit processes, Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2006.; Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Irwin McGraw-Hill, New York, 1991; L.D. Benefield, et al., Process Chemistry for Water and Wastewater Treatment, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982; S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997.; B. Tušar, Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode, Croatiaknjiga, Zagreb, 2004.; R.T. Wright and B.J. Nebel, Environmental Science, 9th edition, Prentice Hall Inc, New Jersey, 2004.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.