Obrada otpadnih voda

NAZIV PREDMETA Obrada otpadnih voda

Kod

KTJ309

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s vrstama otpadnih voda, njihovim pokazateljima kakvoće, postupcima pročišćavanja, te metodama zbrinjavanja muljeva zaostalog nakon obrade otpadnih voda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
- utjecaju onečišćenja na zbivanja u vodnom ekosustavu
- nužnosti pročišćavanja otpadnih voda i povezanost s održivim razvojem
- izračunavanju stanja kisika u ekosustavu
- Izvorima i karakteristikama otpadnih voda, pokazateljima onečišćenja
- proračunu opterećenja otpadnih voda štetnom tvari i broja ekvivalentnih stanovnika
- odabiru postupka i metode obrade otpadnih voda
- mehaničkim postupcima obrade otpadnih voda
- fizikalno-kemijskim postupcima obrade otpadnih voda
- mehanizmu i kinetici biološke obrade otpadnih voda
- izračunavanju osnovnih parametara vođenja procesa s povratom biomase aktivnog mulja
- postupcima obrade biološkog mulja i dobivanja bioplina.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje: Onečišćenje prirodnih voda.
2. tjedan: Pokazatelji onečišćenja: fizikalni, kemijski, biološki, radiološki. Specifični i nespecifični pokazatelji kakvoće. Metodologija uzorkovanja.
3. tjedan: Proces samoočišćenja i prihvatni kapacitet. Stanje kisika u vodi. Kinetika aerobne razgradnje organske tvari u vodi. Numerički primjeri.
4. tjedan: Količine i kakvoća otpadnih voda. Gradske otpadne vode. Industrijske otpadne vode. Specifičnosti industrijskih otpadnih voda.
5 tjedan: Rashladne otpadne vode. Oborinske otpadne vode. Otpadne vode odlagališta otpada (procjedne otpadne vode).
6 tjedan: Opterećenje otpadnih voda štetnom tvari i broj ekvivalentnih stanovnika ES. Numerički primjeri.
7. tjedan: Obrada otpadnih voda. Izbor postupka i metode obrade. Numerički primjeri. Mehanički postupci obradbe otpadnih voda: rešetke, sita, pjeskolovi, mastolovi.
8. tjedan: Fizikalno-kemijski procesi i postupci obrade otpadnih voda: taloženje, koagulacija i flokulacija, filtracija, neutralizacija, kemijsko taloženje, oksidacija, redukcija, dezinfekcija, membranski postupci.
9. tjedan: Fizikalno-kemijski procesi i postupci obrade otpadnih voda. Numerički primjeri (1 dio).
10. tjedan: Fizikalno-kemijski procesi i postupci obrade otpadnih voda. Numerički primjeri (2. dio).
11. tjedan: Biološki procesi obrade otpadnih voda. Čimbenici biološke aktivnosti mikroorganizama. Vrste mikroorganizama. Mehanizam i kinetika aerobne biološke obrade otpadnih voda.
12. tjedan: Izvedbe aerobnih procesa obrade: bioreaktori, biofilteri (biološki prokapnici ili rotirajući biodiskovi), lagune ili stabilizacijske bare.
13. tjedan: Tehnološke izvedbe anaerobnih procesa obrade otpadnih voda. Učinci rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i njihovo praćenje.
14. tjedan: Parametri vođenja procesa s aktivnim muljem. Numerički primjeri.
15. tjedan: Obrada muljeva nastalih u postupcima obrade otpadnih voda: zgušnjavanje, stabilizacija, obezvodnjavanje, kompostiranje, kondicioniranje, toplinska obrada. Dobivanje bioplina. Numerički primjeri.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, a 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko četiri kolokvija tijekom semestra. Tri kolokvija su pismene provjere iz predavanja i četvrti kolokvij je usmeno izlaganje seminarskog rada. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Hendricks, Water treatment unit processes, Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2006.

1

Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Irwin McGraw-Hill, New York, 1991.

1

L. D. Benefield, et al., Process Chemistry for Water and Wastewater Treatment, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982;

1

L. D. Benefield, et al., Process Chemistry for Water and Wastewater Treatment, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982.

1

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997.

1

B. Tušar, Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode, Croatiaknjiga, Zagreb, 2004.

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) sveučilišnoj; (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra.
Studentska anketa.