Vježbe iz polimera i okoliša

NAZIV PREDMETA Vježbe iz polimera i okoliša

Kod

KTJ308

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

12

3

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz laboratorijsku i terensku nastavu upoznati studenta s važnošću oporabe plastike te kako oporaba utječe na svojstva polimera.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razvrstati miješani polimeri otpad
- identificirati komponente polimernog otpada
- utvrditi utjecaj višekratne oporabe na svojstva polimera
- objasniti složenost procesa oporabe polimera
- napisati izvještaj

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Identifikacija polimera: primarni testovi, infracrvena spektroskopija.
Vježba 2. Ispitivanje starenja na svojstva polimera.
Vježba 3. Razvrstavanje plastičnog otpada.
Vježba 4. Utjecaj višekratnog recikliranja na toplinska svojstva polimera.
Terenska nastava: posjet tvrtkama Fornix d.o.o., Dugi Rat i Gumiimpex-GRP d.d., Varaždin

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama i terenskoj nastavi u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.1

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

Terenska nastava

0.1

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije svake laboratorijske vježbu vrši se provjera znanja. Prati se i ocjenjuje rad studenta u laboratoriju kao i izvještaj sa vježbe (referat). U konačnoj ocjeni provjera znanja učestvuje s udjelom 40%, rad u laboratoriju 30 % te referat 30 %.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Erceg, Oporaba plastike, Interna skripta za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2014.

0

Zavod za organsku tehnologiju

T. Kovačić, B. Andričić, Struktura i svojstva polimera, Interna skripta za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2007.

0

Zavod za organsku tehnologiju

Dopunska literatura

J. Scheirs, Polymer Recycling: Science, Technology and Applications, John Wiley&Sons, Chichester, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)