Polimeri i okoliš

NAZIV PREDMETA Polimeri i okoliš

Kod

KTJ307

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Racionalno sagledavanje utjecaja polimernih materijala na okoliš i obratno.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne širokoprimjenjive polimere i njihovu primjenu
- osnovne karakteristike strukture polimera
- značenje i oznake na plastičnoj ambalaži
- moguće utjecaje na okoliš tijekom procesa polimerizacije
- djelovanje okoliša na svojstva polimernih materijala
- osnovne karakteristike biorazgradljvih polimera
- osnovne postupke gospodarenja i recikliranja plastičnog i gumenog otpada u cilju smanjenja onečišćenja okoliša

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijesni pregled i stanje u svijetu u potrošnji polimernih materijala. Osnovni pojmovi i principi kemije polimera.
2. tjedan: Nadmolekulska struktura. Fizička i fazna stanja. Termomehanička krivulja. Podjela polimernih materijala (Termoplastični, elastomerni i termostabilni).
3. tjedan: Masovni polimeri (polietilen, poli(etilen-tereftalat), polipropilen, poli(vinil-klorid), polistiren). Svojstva i primjena. Značenje i oznake na plastičnoj ambalaži.
4. tjedan: Polimeri i okoliš, globalni i lokalni značaj. Utjecaji na okoliš tijekom proizvodnje i prerade polimera. Emisije u zrak.
5. tjedan: Otpadne vode, opasni materijali, čvrsti otpad. Kontrola i suzbijanje emisija u procesima polimerizacije (visokotlačna polimerizacija PE-a i suspenzijska polimerizacija PVC-a).
6. tjedan: Unapređenje procesa polimerizacije na postavkama "zelene" kemije. Polimeri i potrošnja energije.
7. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Utjecaj okoliša na polimere (insolacija, temperatura, vlaga, kisik, atmosferski onečišćivači). Mehanizmi razgradnje polimera.
9. tjedan: Toplinska razgradnja. Oksidacijska razgradnja. Atmosferska onečišćenja. Ispitivanje starenja polimera (prirodni i laboratorijski uvjeti).
10. tjedan: Zapaljivost i gorivost polimera. Mehanizam gorenja. Metode ispitivanja gorivosti. Opasne emisije iz procesa spaljivanja plastike.
11. tjedan: Polimeri u morskom okružju (vrste polimernih materijala, međusobni utjecaji). Biorazgradljivi polimeri proizvedeni iz obnovljivih i petrokemijskih sirovina (PLLA, PHB,), proizvodnja, svojstva, primjena.
12. Biorazgradljivi vodotopljivi polimeri (PEO, PVA), svojstva i primjena. Opravdanost modificiranja polimera u svrhu poboljšanja (bio)razgradljivosti.
13. tjedan: Cjeloviti sustav gospodarenja otpadnom plastikom i gumom.
14. tjedan: Recikliranje i regeneracija plastike i gume.
15. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Drugi kolokvij može se polagati ako je položen prvi kolokvij. Nepoloženi drugi kolokvij može se polagati u prvom terminu ispitnog roka. U ispitnim rokovima ispit se polaže pismeno i usmeno. Svaki oblik ispita učestvuje u ocjeni s 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. L. Andrady, Plastics and the Environment, John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, 2003.;

1

J. D. Hamilton and R. Sutclife, Ecological Assessment of Polymers, Van Nostrand Reinhold, New York, 1997

1

Dopunska literatura

A. Azapagic, A. Emsley, I. Hamerton, Polymers, the Environment and Sustainable Development, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2003.; W. Tötsch and H. Gaensslen, Polyvinylchloride-Environmental Aspects of a Common Plastics, Elsevier Science Publishers Ltd, Barking, 1992.; članci iz znanstvenih i stručnih časopisa.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)