Analiza i optimizacija uporabe voda

NAZIV PREDMETA Analiza i optimizacija uporabe voda

Kod

KTJ305

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s osnovnim s postupcima pripreme vode za pojedine namjene u procesu i metodama kojima se postiže višestruko korištenje vode.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti metode i tehnike za smanjenje potrošnje vode u industrijskom procesu
- primijeniti metode kondicioniranja vode u industriji
- primijeniti "Water Pinch" tehniku kod analize mreže tokova
- objasniti primjenu fizikalno-kemijskih postupaka pripreme vode u industriji.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Vodozahvati u prirodi, površinske i podzemne vode.
2. tjedan: Kakvoća pitkih voda i zahtjevi kakvoće prema namjeni.
3. tjedan: Pregled uporabe vode u različitim industrijskim procesima.
4. tjedan: Metode i tehnike za smanjenje potrošnje vode, grafičke i analitičke metode.
5. tjedan: Primjena "Water Pinch" tehnike za analizu mreže tokova - 1. dio.
6. tjedan: Primjena "Water Pinch" tehnike za analizu mreže tokova - 2. dio.
7. tjedan: Višestruka uporaba vode u procesu, smanjenje korištenja svježe i minimalno nastajanje otpadne vode. Kritična mjesta nastajanja otpadnih voda u industriji.
8. tjedan: Postupci i procesi u pripremi svježe vode kao i za regeneraciju i ponovno korištenje otpadne vode.
9. tjedan: Uklanjanje mutnoće koagulacijom/flokulacijom.
10. tjedan: Organska onečišćenja, hranjive soli, metalni ioni i otopljeni plinovi u pitkim vodama.
11. tjedan: Metode ukljanjanja otopljenih metalnih iona.
12. tjedan: Deferizacija i demanganizacija.
13. tjedan: Dezinfekcija vode; termičke, kemijske i metode zračenjem
14. tjedan: Primjena prirodnih izmjenjivača.
15. tjedan: Primjena adsorbensa u postupcima uklanjanja štetnih tvari iz voda.
Seminarski zadaci:
Primjena optimizacije uporabe voda u prehrambenoj industriji, kemijskoj industriji, obradi metala, industriji proizvodnje celuloze i papira, aluminijskoj industriji, industriji proizvodnje čelika.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje 80% nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.7

 

 

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

0.1

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri pismene i jedne usmene provjere znanja. Pismene provjere se odnose na gradivo usvojeno na predavanjima i seminarima. Ocjene na pismenom ispitu i na pismenim provjerama: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.
Studenti koji ispit nisu položili putem provjera znanja polažu u redovitim ispitnim rokovima. Ocjena koja se upisuje u indeks je srednja vrijednost ocjena pismenih provjera znanja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Interni nastavni materijal

0

kod predmetnog nastavnika

D. Mayer, Voda od nastanka do upotrebe, Prosvjeta, Zagreb, 2004.

0

kod predmetnog nastavnika

J. G. Mann, Y. A. Liu, Industrial water reuse and wastewater minimization, Wiley and Sons Ltd., Chichester, 2005.

0

kod predmetnog nastavnika

D. Hendricks, Fundamentals of Water Treatment Unit Processes: Physical, Chemical, and Biological, CRC Press, 2010.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)