Vježbe iz gospodarenja otpadom

NAZIV PREDMETA Vježbe iz gospodarenja otpadom

Kod

KTJ302

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

10

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim principima gospodarenja otpadom te ih osposobiti za samostalno rješavanje problema gospodarenja otpadom u praksi. Praktično provesti dobivanje novih proizvoda iz odgovarajućeg organskog otpada, te proračunati iskorištenje procesa. Na terenskoj nastavi upoznati studente s radom odlagališta otpada te obradom otpada u firmi za obradu otpada.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završenih vježbi studenti će moći:
1. Svrstati otpad u odgovarajuću kategoriju.
2. Odabrati odgovarajući način obrade krutog otpada.
3. Izračunati iskorištenje procesa obrade otpada u cilju dobivanja korisnih proizvoda.
4. Opisati postupke obrade krutog otpada i odlagališta otpada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Korisna upotreba kore citrusa.
2. Dobivanje alkohola destilacijom prevrele komine.
3. Proizvodnja Ca-tartarata.
4. Obrada recikliranog papira.
5. Terenska nastava na odlagalištu otpada Karepovac.
6. Terenska nastava u poduzeću Cijan d.o.o.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Laboratorijske vježbe, terenske vježbe, referati

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.3

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.3

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji i referati.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Kliškić, kruti otpad i recikliranje, Upute za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet, 2000.

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)