Gospodarenje otpadom

NAZIV PREDMETA Gospodarenje otpadom

Kod

KTJ301

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa osnovnim principima gospodarenja otpadom te ih osposobiti za samostalno rješavanje problema u gospodarenju otpadom u praksi. Objasniti studentima suvremeni koncept održivog gospodarenja otpadom koji se uz mjere za izbjegavanje nastajanja otpada zasniva na materijalnoj i energetskoj oporabi.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će moći:
1. Definirati osnovne pojmove iz područja otpada, navesti glavne probleme vezane uz otpad, njihove uzroke i značaj te utjecaj na stanje okoliša.
2. Opisati postupke obrade krutog otpada i odlagališta otpada.
3. Voditi dokumentaciju vezanu za gospodarenje otpadom.
4. Snalaziti se u zakonskim propisima u svrhu pravilne i pravovremene primjene zakonskih propisa.
5. Razumjeti hijerarhiju upravljanja otpadom sukladno načelima održivog razvoja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Klasifikacija otpada prema nastanku, vrsti te fizikalno-kemijskim i biološkim osobinama.
2. tjedan: Komunalni, industrijski, metalurški otpad, otpad iz rudarstva, poljoprivredni, medicinski otpad.
3. tjedan: Opasni otpad. Utjecaji otpada na okoliš.
4. tjedan: Osnovna pitanja uklanjanja krutog otpada, aspekti zaštite okoliša i legislativa u sektoru upravljanja otpadom.
5. tjedan: Održivi razvoj i upravljanje otpadom. Hijerarhija upravljanja otpadom sukladno načelima održivog razvoja.
6. tjedan: Gospodarenje otpadom: sprječavanje i smanjivanje nastajanja, obrada, recikliranje, energetsko iskorištavanje, odlaganje.
7. tjedan: Mjere i postupci za smanjenje otpada.
8. tjedan: Sustavi i organizacija sakupljanja, transporta i obrade krutog otpada. Prva provjera znanja.
9. tjedan: Tehnologije i postupci obrade otpada.
10. tjedan: Postupci zbrinjavanja krutog otpada: sanitarno odlaganje, kompostiranje, termička obrada.
11. tjedan: Biološki, kemijski i fizikalni procesi obrade krutog otpada. Nove tehnologije.
12. tjedan: Prikupljanje i valorizacija sekundarnih sirovina, recikliranje.
13. tjedan: Postupci konačnog zbrinjavanja otpada. Odlaganje otpada na uređenim deponijima. Vrste odlagališta. Kriterij za izbor lokacije odlagališta. Izgradnja odlagališta. Obrada pojedinih vrsta otpada prije odlaganja.
14. tjedan: Utjecaj odlagališta na okoliš i mjere zaštite okoliša. Postupci sanacije odlagališta.
15. tjedan: Strateško planiranje gospodarenja otpadom u RH. Druga provjera znanja

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje predavanja, polaganje ispita

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.8

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.8

 

 

Pismeni ispit

0.8

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti dio ili cjelokupni ispit preko dvije provjere znanja tijekom semestra. Studenti koji ne polože ispit na ovaj način polažu cjeloviti ispit u ispitnim terminima. U ispitnim terminima studenti polažu pismeni I usmeni ispit.
Ocijenjivanje: <55% nedovoljan; 55-66% dovoljan (2); 67-78% dobar (3); 79-90% vrlo dobar (4); 91-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica 2011.

1

G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of Solid Waste Menagement, 2nd edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

1

Dopunska literatura

R. Chandrappa, D. B. Das, Solid waste management, Principles and prectice, Springer, UK, 2012.
M. K. Hill, Understanding Environmental Pollution, 2nd edition, Cambridge, University Press, 2004.
F. R. McDougal, P. R. White, M. Frenke, P. Hindle, Integrated solid waste management: a life circle inventory, Blackwell Publishing, UK, 2001.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)