Kemija i zaštita zraka

NAZIV PREDMETA Kemija i zaštita zraka

Kod

KTJ205

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Mr. sc. Nenad Periš
Doc. dr. sc. Marin Ugrina
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stječu se osnovna znanja o atmosferi; strukturi, kemijskim ciklusima i onečišćenjima, te o uređajima za sprječavanje emisije štetnih tvari u okoliš.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti procese kruženja tvari u atmosferi
- prepoznati i objasniti izvore onečišćenja atmosfere
- objasniti reaktivnost štetnih tvari u atmosferi
- predstaviti metode i procesnu opremu za sprečavanje emisija iz industrijskih izvora u atmosferu.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Osnovne karakteristike atmosfere. Struktura atmosfere. Sastav atmosfere.
2. tjedan: Atmosfera kao fotokemijski sustav. Dolazno zračenje - solarni spektar. Apsorpcijski koeficijenti atmosferskih plinova.
3. tjedan: Reemisijska zračenja - hlađenje površine Zemlje. Kemijski ciklusi u atmosferi.
4. tjedan: Temperaturne inverzije. Atmosferski sadržaji i ciklusi ugljika, sumpora i dušika.
5. tjedan: Kinetika i termodinamika nastajanja oksida i kontrola njihove emisije.
6. tjedan: Izvori emisije SOx, NOx i CO2. Kemijske i fotokemijske reakcije u atmosferi. Kiselo-bazne reakcije u atmosferi.
7. tjedan: Kisele kiše. Plinovi staklenika i globalno zatopljenje.
8. tjedan: Cestice u atmosferi. Procesi nastajanja čestica.
9. tjedan: Organska onečišćenja zraka. Reaktivnost ugljikovodika. Organohalidni, organosumporni i organodušicni spojevi.
10. tjedan: Razaranje ozonskog sloja. Antropogene izmjene atmosfere.
11. tjedan: Najvažniji industrijski onečišćivači atmosfere.
12. tjedan: Podjela izvora onečišćenja, sekundarni i primarni polutanti.
13. tjedan: Uređaji za sprječavanje emisije štetnih tvari u zrak.
14. tjedan: Elektrostatski precipitatori, incineratori.
15. tjedan: Gravitacijski taložnici, vrećasti filteri.
Seminar (15 sati): numeričko rješavanje problema na osnovi dobivenih mjernih parametara (izračun koncentracije SOx, NOx, CO2, NH4+, PM, metala i ozona, statistička obrada dobivenih podataka)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje 80% nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri pismene i jedne usmene provjere znanja. Pismene provjere se odnose na gradivo usvojeno na predavanjima. Ocjene na pismenom ispitu i na pismenim provjerama: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.
Studenti koji ispit nisu položili putem provjera znanja polažu u redovitim ispitnim rokovima. Ocjena koja se upisuje u indeks je srednja vrijednost ocjena pismenih provjera znanja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R.W.Boubel, D.L.Fox, D.B. Turner, A.C. Stern, Fundamentals of air pollution, AP, 1994.

0

kod predmetnog nastavnika

N. P. Cheremisinoff, Handbook of air pollution prevention and control, Elsevier Science (USA), 2002.

0

kod predmetnog nastavnika

Mar Viana, Urban Air Quality in Europe, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

0

kod predmetnog nastavnika

D.J. Jacob, Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton University Press, New Jersey, 1999.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

C. Baird, Environmental Chemistry, W. H. Freeman and Company, New York, 1999.
R.M. Harrison, Understanding Our Environment: An Introduction to Environmental Chemistry and Pollution, Second Edition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1992.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)