Fizika čvrstog stanja

NAZIV PREDMETA Fizika čvrstog stanja

Kod

KTI208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Analiza strukture i svojstava čvrstih tijela teorijskim i eksperimentalnim metodama, s naglaskom na tvarima kristalne strukture.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon nastavnog procesa student bi trebao:
- poznavati specifičnosti strukture i svojstava kristalnih i amorfnih čvrstih tijela
- ovladati analizom strukturne karakterizacije čvrstih tijela, snalazeći se u recipročnom prostoru;
- znati odrediti parametre elastičnosti i plastičnosti čvrstih tijela odgovarajućim metodama;
- koristiti kvantnomehanički pristup pri analizi svojstava kristala;
- detaljno poznavati i razumjeti svojstva metala i poluvodiča i dielektrika;
- razumjeti mehanizme odabranih pojava u čvrstim tijelima;
- poznavati mogućnosti primjene svojstava čvrstih tijela;
- znati analizirati vezu između sojstava i dimenzionalnosti čvrste tvari.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Strukturna svojstva čvrstih tijela. Struktura kristala. (4+2) Difrakcija valova i
recipročna rešetka. (2+2) Eksperimentalne difrakcijske metode. (2+2) Difuzija u čvrstim tijelima. (3+1) Elastična i plastična svojstva čvrstih tijela.(1+2) Osnove kvantne mehanike. (1) Raspodjela i energijske razine elektrona u čvrstim tijelima. (2+1) Statička i prijenosna svojstva elektrona u metalima. (3+1) Vibracije i valovi u kristalima – fononi. (2+1) Toplinska svojstva.(2+1) Poluvodiči. (2+1) Optička svojstva dielektrika i poluvodiča. (1+1) Osnovne pojave i naprave. (1) Mikrostrukture i nanostrukture. (2) Magnetizam.(2)
U zagradama je naznačen broj sati predavanja i seminara (P+S).
Laboratorijske vježbe: diode i poluodičke diode (4), fotoelektrični efekt (4), termoelektrični efekt (4), Hallov effect (4), analiza podataka strukturne karakterizacije (4), analiza podataka morfološke karakterizacije (4), analiza podataka o modulima elastičnosti i tvrdoći (2) Laseri i poluvodički laseri (4)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.5

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko kolokvija i seminarskih radova (samostalni računski zadaci).
U ispitnim rokovima se polaže ispit iz teorije uz prethodnu prezentaciju seminarskih radova.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Lučić Lavčević, Osnove fizike čvrstog stanja, 2007, interna skripta

0

osobna web-stranica

V. Šips: Uvod u fiziku čvrstog stanja, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1993.

1

V. Knapp, P. Colić: Uvod u električna i magnetska svojstva materije, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1990.

1

C. Kittel: Introduction to solid state physics, John Wiley&Sons, New York, 2005.

1

Dopunska literatura

C. Kittel: Introduction to solid state physics, John Wiley&Sons, New York, 2005.
- odabrane web stranice

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)