Kemija mora

NAZIV PREDMETA Kemija mora

Kod

KTI201

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.5

Suradnici

Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o moru; kemijskom i fizikalnom sastavu te svojstvima mora.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- temeljna svojstva morske vode
- osnovna fizikalna svojstva mora
- kemijski sastav morske vode
- onečišćenje mora, izvori i vrste onečišćenja
- interaktivni utjecaj polutanata na morski okoliš
- kemikalije u moru i način njihovog uklanjanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u kemiju mora. Temeljna svojstva morske vode, porijeklo vode i soli.
2. tjedan: Sastav oceana i morski sedimenti.
Seminar 1.(2 sata): Numerički zadaci iz svojstva i sastava morske vode.
3. tjedan: Osnovna fizikalna svojstva mora.
4. tjedan: Kemijski sastav morske vode. Salinitet i gustoća.
Seminar 2.(2 sata): Salinitet i gustoća
5. tjedan: Kemijske vrste u moru (makrokonstituenti i mikrokonstituenti).
6. tjedan: Plinovi u moru.
Seminar 3.(2 sata):Analiza plinova u moru
7. tjedan: Otopljene organske tvari u moru.
8. tjedan: Onečišćenje mora, izvori i vrste
Seminar 4.(2 sata): Numerički zadaci iz otopljenih tvari u moru
9. tjedan: Metali u moru.
10. tjedan: Razgradljivi i trajni organski spojevi.
Seminar 5.(2 sata): Numerički zadaci za organsku tvar u moru
11. tjedan: Urbani otpad. Nafta i naftni derivati. Voda iz sustava za hlađenje. Radioaktivni otpad.
12. tjedan: Pesticidi. Utjecaj polutanata na morski okoliš.
Seminar 6.(2 sata): Polutanti u moru
13. tjedan: Sredstva za zaštitu (čišćenje) mora
14. tjedan: Spriječavanje zagađenja/onečišćenja s plovnih objekata.
15. tjedan: Pravna regulativa u zaštiti morskog okoliša.
Seminar 7.(3 sata): Pravna regulativa u zaštiti morskog okoliša
Vježbe: Određivanje saliniteta i kloriniteta morske vode. Određivanje pH i alkaliniteta.
Određivanje kisika. Određivanje nutrijenata. Određivanje metala u morskom sedimentu. Određivanje organske tvari u morskom sedimentu. Određivanje karbonata u morskom sedimentu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.0

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija iz teorije i seminarskog rada sa zadanom temom. U ispitnim rokovima se polaže usmeni ispit. Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Ukupna ocjena laboratorijskih vježbi uključuje ocjenu usmenog kolokvija, izvedbu vježbe i pisanje referata.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-75% - dobar; 76-85% - vrlo dobar; 86-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Buljan, M. Zore-Armanda: Osnovi oceanografije i pomorske meteorologije, Institut za oceanografiju i ribarstvo-Split, Split, 1971.

0

U Zavodu 1 primjerak

R.B. Clark: Marine Polution, Clarenddon Press, Oxford, 1986.

0

U Zavodu 1 primjerak

B.A. Duxbury, A.C. Duxbury, Fundamental of oceanography, WCB, Melbourn, Oxford, 1993.

0

U Zavodu 1 primjerak

Z. Bičanić: Zaštita mora i morskog okoliša; Z. Bičanić-vlastita naklada, Split, 2004

0

U Zavodu 1 primjerak

Dopunska literatura

E Prohić: Geokemija, Targa, Zagreb, 1998.
Stumm, J.J. Morgan, Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in
Natural Waters, John Wiley&Sons, New York, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)