Parfemi i kozmetički preparati

NAZIV PREDMETA Parfemi i kozmetički preparati

Kod

KTG317

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja iz područja kemije mirisa i mirisnih spojeva te njihova uloga i primjena u svakodnevnom životu.
Stjecanje osnovnih znanja o najvažnijim sirovinama koje se koriste za izradu kozmetičkih proizvoda, vrstama kozmetičkih proizvoda te nuspojavama kozmetičkih sirovina i/ili proizvoda na kožu i njene privjeske.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položeni ili upisani kolegiji: Vježbe iz Parfema i kozmetičkih preparata, Organska kemija I, Organska kemija II i Prirodni organski spojevi.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će studenti nakon položenog ispita iz Parfema i kozmetičkih preparata moći:
- definirati osnovne pojmove iz područja kemije i proizvodnje mirisa
- navesti prirodne sastojke mirisnih pripravaka, metode njihova dobivanja i najčešće sirovine
- navesti i, na temelju strukturnih formula, prepoznati najpoznatije sintetičke mirisne spojeve
- definirati pojmove kozmetika i kozmetologija
- razlikovati glavne skupine sastojaka za izradu kozmetičkih preparata i navesti najvažnije predstavnike pojedinih skupina
- razlikovati kozmetičke proizvode prema namjeni i navesti karakteristične kozmetičke proizvode iz svake grupe

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u predmet (sadržaj predmeta, kriteriji i uvjeti polaganja). Definicije pojmova: miris, mirisni ili aromatični spoj, olfaktologija, olfakcija.
2. tjedan: Olfaktorni sustav. Poremećaji osjeta mirisa. Povijesni pregled proizvodnje i uporabe mirisa.
3. tjedan: Vrste mirisnih pripravaka. Podjela mirisa prema porijeklu sastojaka. Prirodni, prirodi-identični, sintetski sastojci. Struktura mirisa. Podjela mirisa prema mirisnim grupama.
4. tjedan: Mirisne grupe. Podjela prema H&R. Podjela prema M. Edwards - tzv. ”mirisno kolo”. Podjela mirisa prema proizvođačima mirisnih pripravaka.
5. tjedan: Sastojci mirisnih pripravaka. Prirodni sastojci. Metode izolacije prirodnih sastojaka. Destilacija. Prešanje. Ekstrakcija otapalom.
6. tjedan: Definicije prirodnih sastojaka koji se koriste u parfimeriji. Sirovine za dobivanje prirodnih sastojaka. Sirovine biljnog porijekla. Kora. Cvijeće. Plodovi.
7. tjedan: Sirovine biljnog porijekla. Zeleni dijelovi. Korijenje, podanci, lukovice. Sjeme. Drvo. Smole i balzami.
8. tjedan: Sirovine životinjskog porijekla. Ostale prirodne sirovine. Mirisni spojevi.
Podjela sintetičkih sastojaka. Podjela prema funkcijskim skupinama. Alkoholi. Aldehidi. Ketoni.
9. tjedan: C13-norizoprenoidi. Esteri. Laktoni. Mošusni spojevi. Fenoli. Ugljikovodici. Heterociklički spojevi.
10 tjedan: Definicije pojmova kozmetika i kozmetologija. Značenje i podjela kozmetologije. Koža i privjesci kože. Sastojci za izradu kozmetičkih preparata. Prirodni sastojci. Anorganski sastojci.
11. tjedan: Organski sastojci. Sastojci biljnog porijekla. Sastojci životinjskog porijekla. Biogeni stimulansi: hormoni, vitamini i enzimi.
12. tjedan: Polusintetički sastojci. Sintetički sastojci. Aktivne i pomoćne tvari. Tenzidi. Emolijensi. Ugušćivači. Konzervansi. Antioksidansi. Bojila. Tvari za zaštitu od UV-zračenja.
13. tjedan: Kozmetički proizvodi. Definicije osnovnih pojmova i podjela. Proizvodi za održavanje čistoće.
14. tjedan: Proizvodi za njegu. Kreme, losioni, gelovi i ulja za njegu kože i kose.
15. tjedan: Proizvodi za uljepšavanje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati predavanja u iznosu od 80% predviđene satnice. Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu će se vrednovati u konačnoj ocjeni.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti cjelokupni ispit putem dva parcijalna testa tijekom semestra. Ti testovi omogućuju studentu da se oslobodi i samo određenog dijela ispita. Prag prolaznosti je 60%. Svaki test u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% čini 10% ocjene.
Studenti koji nisu položili ispit putem testova polažu ispit u redovitim ispitnim terminima.
Princip ocjenjivanja: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

The Chemistry of Fragrances, 2nd edition, edited by C. S. Sell, RSC Publishing, Cambridge, 2006.

0

Da (osobno vlasništvo nastavnika)

M. Čajkovac, Kozmetologija, Naklada Slap, Zagreb, 2000.

1

Dopunska literatura

Poucher’s Perfumes, Cosmetics and Soaps, 10th edition, edited by Hilda Butler, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000.
Tehnička enciklopedija, vol. 5, str. 360-370, JLZ, Zagreb, 1976.
Tehnička enciklopedija, vol. 7, str. 311-319, JLZ, Zagreb, 1980.
J. Buckle, Clinical Aromatherapy, Essential Oils in Practice, 2nd edition, Churchill Livingstone, Edinburgh, 2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)