Vježbe iz enzimske kinetike

NAZIV PREDMETA Vježbe iz enzimske kinetike

Kod

KTG316

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Olivera Politeo

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Dr. sc. Ivana Carev
Doc. dr. sc. Franko Burčul

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz kinetike enzimom kataliziranih reakcija.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Enzimska kinetika

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

- Razumjeti osnovne principe kemijske kinetike.
- Razumjeti važnost i ulogu enzima u životu stanice.
- Razumjeti i objasniti Mechaelis-Mentenov model kinetike.
- Eksperimentalno odrediti parametre enzimom kataliziranih reakcija.
- Razumjeti i objasniti važnost i ulogu inhibitora kod enzimom kataliziranih reakcija.
- Objasniti mehanizme regulacije enzimske aktivnosti.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Utjecaj koncentracije enzima na brzinu reakcije. Kinetika enzimske reakcije (određivanje Km i vmax). Utjecaj pH na aktivnost enzima. Utjecaj temperature na aktivnost enzima. Utjecaj inhibitora na aktivnost enzima.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje laboratorijskih vježbi, izlazak na kolokvije, izlazak na ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost tijekom eksperimentalnog rada, kolokviji i završni ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S.K. Sawhney: Introductory Practical Biochemistry. Alpha Science International Ltd., Harrow, U.K., 2008.

0

Olivera Politeo: Biokemijski praktikum, interni materijal.

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)