Kemija okoliša

NAZIV PREDMETA Kemija okoliša

Kod

KTG313

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osnovni cilj predmeta je izučavanje osnovnih kemijskih zakonitosti koje se zbivaju u okolišu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
1. Poznavati i objasniti interakcije koje se događaju između različitih faza u okolišu (voda-zrak, tlo-zrak, voda-tlo)
2. Razlikovati pristup kemijskoj analizi tla, vode ili zraka
3. Razumjeti kružni ciklus plinova (CO2, NOx, SOx) u okolišu
4. Objasniti utjecaj metala na okoliš
5. Prepoznati i objasniti djelovanje organskih spojeva u okolišu
6. Rješavati probleme iz zaštite okoliša

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanje 1: Uvod u kemiju okoliša. Utjecaj tehnologije na kemijske procese u okolišu.
Predavanje 2: Djelovi okoliša: hidrosfera, atmosfera, geosfera i biosfera. Kemija voda. Plinovi u vodama
Predavanje 3: Kompleksacija i specijacija. Oksido-redukcijske reakcije, pE u prirodnim vodama.
Seminar 1 (2 sata): Interpretacija i obrada podataka
Predavanje 4: pE-pH dijagrami. Interakcija faza: čvrsto-tekuće-plinovito.
Seminar 2 (2 sata): Oksido-redukcijske reakcije, pE u prirodnim vodama.
Predavanje 5: Stvaranje sedimenta i ion-izmjenjivački procesi na njegovoj granici. Biokemijski procesi u vodama
Seminar 3 (2 sata): pE-pH dijagrami. Interakcija faza: čvrsto-tekuće-plinovito
Predavanje 6: Transformacija elemenata. Biodegradacija organskog materijala. Onečišćenje voda
Predavanje 7: Atmosfera i kemija atmosfere. Fizikalne karakteristike atmosfere
Predavanje 8: Kemijske i fotokemijske reakcije u atmosferi.
Seminar 4 (2 sata): Standardna odstupanja, pogreške
Predavanje 9: Onečišćenje zraka: anorganski plinovi, organski spojevi, čestice.
Seminar 5 (2 sata): Biokemijski procesi u vodama
Predavanje 10: Fotokemijski smog. Geosfera i geokemija.
Seminar 6 (2 sata): Određivanje pH i koncentracija u vodenim uzorcima iz okoliša
Predavanje 11: Sastav tla, hranjive soli. Kiselo-bazne i ion-izmjenjivačke reakcije
Seminar 7 (2 sata): Obrada podataka prikupljenih monitoringom atmosfere
Predavanje 12: Onečišćenje tla
Predavanje 13: Toksičnost kemijskih supstancija. Analitička kemija okoliša.
Predavanje 14: Analitička kemija okoliša
Predavanje 15: Procjena i interpretacija analitickih podataka iz okoliša. Specifične primjene
Seminar 8 (1 sat): Zadatci: plinovi, izračuni sastava

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra kroz dva pismena parcijalna testa provjeravati će se znanje studenata iz odslušane građe. Tijekom semestra studenti će iz odabranog poglavlja predavanja napraviti seminarski rad koji će utjecati na konačnu ocjenu. Nakon odslušanog semestra, studenti pristupaju pismenom ispitu iz odslušane građe seminara. Ukoliko student zadovolji na nekom od parcijalnih testova tijekom semestra, građu iz položenog testa ne treba polagati na pismenom ispitu. Nakon položenog pismenog dijela ispita, student pristupa usmenom dijelu ispita. Za sve vidove nastave ocjenjivanje će biti provedeno prema slijedećem kriteriju: <55% nedovoljan; 55%-65% dovoljan; 66%-75% dobar; 76%-85% vrlodobar;> 86% izvrstan. Konačna ocjena biti će aritmetička sredina ocjena iz vježbi, pismene provjere znanja i usmenog dijela ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

E. Burcu Özkaraova Güngör, Environmental Technologies New Developments, Vienna,2008

1

Vježbe iz Kemije okoliša (interna skripta u pripremi), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 201X

1

P.O’Neil, Environmental Science, London, 1993.

1

W. Stumm, J.J. Morgan, Aquatic Chemistry, New York, 1996

1

B.J.Alloway, Heavy Metals in Soils, London, 1995

1

D. Tuhtar, Zagađivanje zraka i vode, Sarajevo, 1984

1

Dopunska literatura

V. Glavač, Uvod u globalnu ekologiju, Zagreb, 1999.
M. Črnjar, Ekonomija i zaštita okoliša, Rijeka, 1997.,
C.Baird, Environmental chemistry,New York, 1998.,
C.E. Kupchella, M. C. Hyland, Enviromental science, Massachusetts, 1989.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)