Vježbe iz fizikalne kemije II

NAZIV PREDMETA Vježbe iz fizikalne kemije II

Kod

KTG211

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Renato Tomaš

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

60

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su osposobljavanje studenata za:
- izvođenje mjerenja u fizikalno-kemijskom laboratoriju samostalno ili u okviru timskog rada, prikazivanje i obrađivanje rezultata mjerenja,
- primjenu usvojenih znanja i vještina u stručnim i specijalističkim predmetima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Fizikalna kemija I, položene Vježbe iz opće kemije i položene Vježbe iz analitičke kemije I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:
1. samostalno provoditi eksperimente i mjerenja u laboratoriju,
2. izračunati fizikalno-kemijske parametre primjenom termodinamičkih i kinetičkih jednadžbi,
3. interpretirati eksperimentalne i računske podatke,
4. protumačiti različite fizikalno-kemijske ovisnosti proučavanih sustava.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježbe u fizikalno-kemijskom laboratoriju (5 sati tjedno):
1. tjedan: Tlak pare tekućina.
2. tjedan: Napetost površine i refraktometrija.
3. tjedan: Viskoznost.
4. tjedan: Određivanje molarne mase metodom sniženja ledišta (krioskopija).
5. tjedan: Adsorpcija iz vodenih otopina.
6. tjedan: Homogena kemijska ravnoteža.
7. tjedan: Krivulja topljivosti za ternarni sustav tekućina.
8. tjedan: Određivanje prijenosnog broja po Hittorfu.
9. tjedan: Konduktometrija i konduktometrijska titracija.
10. tjedan: Galvanski članci i elektrodni potencijali.
11. tjedan: Određivanje konstante brzine hidrolize etilacetata konduktometrijski.
12. tjedan: Određivanje konstante brzine inverzije saharoze polarimetrijski.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost i aktivnost na vježbama u iznosu 100% predviđene satnice.
Obavljanje svih propisanih laboratorijskih vježbi i pisanje izvješća.
Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija prije početka izvođenja vježbi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.0

Konzultacije

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

Rad u laboratoriju - priprema

0.5

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

Pisanje izvješća

0.8

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrednovanje: (uspješnost (%) / udjel u ocjeni(%))
- nazočnost i aktivnost na nastavi: (100 / 10)
- usmeni kolokviji (60 – 100 / 25)
- izvedba mjerenja: (60 - 100 / 25)
- pisanje izvješća (eksperimentalni podaci, računski podaci, tablice i grafovi, zaključak): (60 - 100 / 40)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Radošević, Lj. Aljinović, Fizikalna kemija, Laboratorijske vježbe, Sveučilišna naklada Liber, Split, 1980.

25

R. J. Silbey, R. A. Alberty, M. G. Bawendi, Physical Chemistry, 4th Edition, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005.

1

Dopunska literatura

A. M. Halpern, Experimental Physical Chemistry, A Laboratory Textbook, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)