Vježbe iz organske kemije II

NAZIV PREDMETA Vježbe iz organske kemije II

Kod

KTG209

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja i vještina rada u organsko-kemijskom laboratoriju, primjena metoda priprave, izolacije i čišćenja te karakterizacije i identifikacije organskih spojeva.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Organska kemija II.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će moći:
- izvoditi samostalno laboratorijske vježbe prema propisima
- primijeniti temeljne laboratorijske postupke i metode za pripravu, izolaciju i čišćenje te karakterizaciju organskih spojeva
- povezati teorijska znanja stečena tijekom predavanja iz organske kemije s eksperimentalnim radom
- predložiti osnovne laboratorijske postupke u skladu sa zadanim ciljem (sinteza ili izolacija)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježbe (3 sata tjedno združeno u 7 termina):
1. Reakcije nukleofilne supstitucije na acilnom ugljiku. Priprava acetanilida. (1 termin)
2. Elektrofilna aromatska supstitucija. Priprava p-nitroacetanilida. Priprava p-nitroanilina. (2 termina)
3. Nukleofilna aromatska supstitucija. Priprava fenola. Izolacija fenola iz reakcijske smjese i pročišćavanje. (2 termina)
4. Reakcije nukleofilne adicije na karbonilnom ugljiku. Cannizzarova reakcija -priprava benzojeve kiseline i benzil-alkohola. (1 termin)
5. Karakterizacija sintetiziranih spojeva. Određivanje fizikalnih konstanti i snimanje UV/VIS i IR spektara. (1 termin)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati laboratorijske vježbe (100%) prema izvedbenom planu nastave te aktivno sudjelovati u laboratorijskom radu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

1.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti se ocjenjuju na temelju znanja pokazanog na kolokvijima te zalaganja tijekom eksperimentalnog rada i ostvarenih rezultata tijekom rada u laboratoriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Jerković, A. Radonić, Praktikum iz organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Splitu, KTF-Split, 2009.

0

Da (web stranica KTF-a)

Dopunska literatura

S. Borčić, O. Kronja, Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
V. Rapić, Postupci priprave i izolacije organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj, provođenjem anketiranja studenata o kvaliteti nastave;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini, prihvaćanjem sugestija studenata i kolega.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)