Anorganska kemija II

NAZIV PREDMETA Anorganska kemija II

Kod

KTG201

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s kemijom prijelaznih metala i sa strukturom i svojstvima njihovih spojeva. Primjenom važnih teorijskih principa atomske strukture i kemijske veze objasniti strukturu kompleksnih spojeva s primjerima njihove primjene i značaja u organometalnoj i bioanorganskoj kemiji.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položene Vježbe iz opće kemije, položene Vježbe iz anorganske kemije I, upisane ili položene Vježbe iz Anorganske kemije II, uvjet za izlazak na ispit su položene Vježbe iz Anorganske kemije

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija:
- Poznavati karakteristične osobine i reakcije prijelaznih metala
- Na osnovu saznanja o njihovoj strukturi predvidjeti fizikalne i kemijske osobine spjeva prijelaznih metala
- Moći odrediti strukturu i predvidjeti osobine kompleksnih iona i njihovih spojeva
- Moći predvidjeti utjecaj strukture liganada na osobine kompleksnih iona i njihovih spojeva
- Razumjeti osnovne probleme u organometalnoj i bioanorganskoj kemiji

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. predavanje: Uvod u kemiju prijelaznih elemenata
2. predavanje: III skupina PSE, Lantanoidi i aktinoidi
3. predavanje: IV i V skupina PSE
4. predavanje: VI i VII skupina PSE
5. predavanje: VIII i IX skupina PSE
6. predavanje: X, XI i XII skupina PSE
7. predavanje: Kompleksni spojevi, vrste liganada, izomerija, primjena teorije valentne veze
8. predavanje: Teorija kristalnog polja
9. predavanje: Teorija molekulskih orbitala (LCAO) i fotoelektronska spektroskopija, simetrijske operacije
10. predavanje: Teorija ligandnog polja.
11. predavanje: Stabilnost kompleksnih spojeva, termodinamička i kinetička
12. predavanje: Spektroskopsko i magnetokemijsko ponašanje kompleksnih spojeva.
13. predavanje: Organometalni spojevi.
14. predavanje: Bioanorganska kemija.
1. seminar: Prijelazni elementi,
2. seminar: Elementi 4.-5. skupine PSE
3. seminar: Elementi 5.-6. skupine PSE
4. seminar: Elementi 7.-8. skupine PSE
5. seminar: Elementi 9.-10. skupine PSE
6. seminar: Elementi 11.-12. skupine PSE
7. seminar: Koordinacijska nomenklatura
8. seminar: Izomerija kompleksnih spojeva
9. seminar: Struktura kompleksnih iona, magnetske osobine
10. seminar: Predviđanje boje kompleksa na osnovu vrste liganda i cjepanja d orbitala metalnog iona
11. seminar: Određivanje strukture kompleksnog spoja na osnovu eksperimentalnih rezultata
12. seminar: Prepoznavanje stabilnih kompleksa
13. seminar: Organometalni spojevi
14. seminar: Bioanorganska kemija

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

80% prisutnosti nastavi i sve odrađene vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student koji dobije potpis iz kolegija Anorganska kemija II može pristupiti polaganju ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita. Da bi student pristupio usmenom dijelu ispita prethodno mora položiti pismeni dio ispita. Pismeni dio ispita traje 2 sata. Pismeni dio ispita ocjenjuje se na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - dovoljan
Točno riješeno više od 70 % - dobar
Točno riješeno više od 80 % - vrlo dobar
Točno riješeno više od 90 % - izvrstan
Nakon pismenog ispita na oglasnoj ploči Zavoda biti će oglašeni rezultati ispita, vrijeme kada studenti koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati zadaće, te raspored polaganja usmenog ispita za studente koji su stekli to pravo.
Cjeloviti ispit ili njegov dio moguće je polagati putem dva parcijalna testa tijekom semestra. Testovi obuhvaćaju gradivo izneseno na predavanjima, seminarima i vježbama. Pismeni testovi se ocjenjuju na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - oslobođen pismenog ispita
Točno riješeno od 60 % - oslobođen pismenog i usmenog - dovoljan
Točno riješeno od 70 % - oslobođen pismenog i usmenog - dobar
Točno riješeno od 80 % - oslobođen pismenog i usmenog - vrlo dobar
Točno riješeno od 90 % - oslobođen pismenog i usmenog – izvrstan
Potrebno je položiti sve testove da bi se položio ispit. Student koji nije zadovoljio na nekom od testova taj dio gradiva polaže pismeno i usmeno.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

F. Albert Cotton et al., Advanced Inorganic Chemistry, New York, John Wiley and Sons, 1999.

0

W. Kaim, B. Schwederski, Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life, J. Wiley & Sons, Chichester, 1994.

0

Brinić, Slobodan: "Predavanja iz odabranih poglavlja Anorganske kemije II"

0

web, http://www.ktf-split.hr

Grubač, Zoran: "Predavanja iz odabranih poglavlja Anorganske kemije II"

0

web, http://www.ktf-split.hr

Vježbe iz Anorganske kemije II (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2008.

0

web, http://www.ktf-split.hr

Dopunska literatura

Filipović, I., Lipanović, S., Opća i anorganska kemija I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)