Osiguranje i kontrola kakvoće hrane

NAZIV PREDMETA Osiguranje i kontrola kakvoće hrane

Kod

KTD203

Godina studija

0.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

20 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o principima, metodologiji, tehnikama i zakonodavnim osnovama RH i EU u analize hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Završen odgovarajući Preddiplomski studij, položena Higijena i sanitacija te Procesi u prehrambenoj industriji

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će znati:
– izdvojiti i točno imenovati metodu kojom će odrediti pojedini osnovni sastojak u hrani
– definirati, isplanirati i praktično provesti odabranu metodu,
– znati izračunati i interpretirati dobiveni rezultat
– usporediti metodu sa sličnim metodama i adekvatno je vrednovati
– procijeniti da li je ona pogodna i za druge namjene i u tu svrhu je preporučiti
– napisati analitičko izvješće
– Razumjeti ulogu, razvoj i primjenu sustava upravljanja kvalitetom u procesu i laboratoriju
– Razumjeti ulogu standarda i normizacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u analizu hrane, Uzorkovanje i priprema uzorka.
2. tjedan: Određivanje osnovnih sastojaka hrane: voda, metode određivanja vode, pepeo mineralne tvari, metode određivanja
3. tjedan:. bjelančevina, metode određivanja bjelančevina i dušika
4. tjedan:. Masti; podjela, metode određivanja,
5. tjedan:. ugljikohidrati; podjela, metode određivanja.
6. tjedan: vitamini, podjela metode određivanja. Provjera znanja (I. parcijalni test).
7 tjedan: Organizacija rada ispitnih laboratorija, uvod i osnovni pojmovi; osnovni sustava kvalitete; kriterij za akreditaciju ispitnih laboratorij,
8. tjedan: dobra laboratorijska praksa, zahtjevi i dokumentacija
9. tjedan: ISO 9001, ISO 22000,
10. tjedan: Sustav ovlašćivanja i akreditacije u Europi i Hrvatskoj, principi i pravila. Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025.
11. tjedan: validacija osnovni pojmovi i definicije, validacija metode, preduvjeti, planiranje, izvedba i dokumentiranje, parametri validacije,
12. tjedan: povlačenje i opoziv zapisi,
15. tjedan: Provjera znanja (II. parcijalni test).
Popis vježbi:
1. Određivanje vode.;
2. Određivanje pepela i mineralnih tvari;
3. Određivanje dušika;
4. Određivanje masti;
5. Određivanje ugljikohidrata;
6. Određivanje vitamina- UV/VIS spektroskopija;
7. AAS,
8. IR spektroskopija,
9. Potenciometrija

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Laboratorijske vježbe

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

1.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 50%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, pismeno-usmenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Pravilnici o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza različitih prehrambenih proizvoda

6

J. Giljanović, Predavanja, interni materijal, Split, 2014.

0

web-stranici Zavoda te www.foodlinks.eu

J. Giljanović, Uputstva za vježbe, interni materijal, Split, 2014.

0

Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006); General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IE

0

M.Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb (2003)

0

Dopunska literatura

D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
Suzanne Nielsen,; Food Analysisi, fourth edition, S.S., Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010.
Ceirwyne S. james, Analytical chemistry of food, Aspen publisher, Inc.Gaithesburg, Maryland, 1999;.
Official Methods of Analysis of AOAC International, 19th Ed. 2012. Editor: Dr. George W. Latimer, Jr
Prijevod: General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 2/29, JCodex Alimentarius-Joint FAO/WHO Food Standards, ISO, IDF, IUPAC, ICC - standardi za pojedine vrste namirnica,

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- registracija nazočnosti studenata
- godišnja analiza uspjeha studenata
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)