Biokemijsko inženjerstvo

NAZIV PREDMETA Biokemijsko inženjerstvo

Kod

KTD107

Godina studija

0.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Davor Rušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ovladati inženjerskim principima u kemiji, biokemiji i mediteranskim kulturama

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Analizirati inženjerski aspekt u kemiji i biokemiji.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Definicija područja biokemijskog inženjerstva, značaj biokemijskog inženjerstva, veza s drugim područjima znanosti.
2. tjedan: Pojam biološkog sustava.
3. tjedan: Značajke inženjerstva fermentacijskih procesa.
4. tjedan: Značajke inženjerstva enzimskih procesa.
5. tjedan: Područje priprave supstrata.
6. tjedan: Priprema za kolokvij i sistematizacija obrađenog gradiva
7. tjedan: I. kolokvij
8. tjedan: Područje biokonverzije (uvod)
9. tjedan: Bioreaktor kao prostor odvijanja biokemijske reakcije, tipovi reaktora, konstrukcije reaktora, areacijski sustavi.
10. tjedan: Bioreakcijska kinetika (pojam reakcijske kinetike, utjecaj produkta i supstrata, termodinamika reakcije), biokataliza )
11. tjedan: Uvjeti u bioreaktoru (sterilnost u bioreaktorskom sustavu, način provođenja reakcije, zadržavanje biomase u reaktoru, prijenos tvari, prijenos topline, realogija i mehanička čvrstoća i mehanička čvrstoća biološkog materijala)
12. tjedan: Izvedba i analiza bioreaktora.
13. tjedan: Industrijski važniji biotehnološki procesi.
14. tjedan: Priprema za II. Kolokvij.
15. tjedan: II. Kolokvij.
Vježbe: Brojanje mikroorganizama (Neubauer). Priprema supstrata za uzgoj algi. Sterilizacija - UV sterilizacija. Uzgoj kombuče. Seminarski rad - uzgoj algi u fotobioreaktoru.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 67-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Gomzi, Kemijski reaktori, Hinus, Zagreb 1977

10

Dopunska literatura

E. Bailey, D.F. Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill.1986.
N.F. Millis, Biochemical Engineering, Academic Press, N.Y. 1978.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)